Unelmakartta

Suomeksi

Invånarna och deltagande

Samarbete och växelverkan med Nickbyborna är en central del av projektet. Vårt mål är att utveckla deltagandet så, att det är lätt för invånarna att delta och är en naturlig del av vardagslivet. Möjligheter att delta kommer att ordnas både i samband med olika evenemang och i internet. Vi finns också på Facebook och på bloggen Kulturkorridoren. Dessutom ordnar vi enkäter om olika teman med hjälp av det kartbaserade programmet Harava.

Målen för deltagandet är bl.a. att:

  • samla in erfarenheter och information av invånarna om Nickby,
  • sporra mänskorna att iaktta sin livsmiljö,
  • inspirera invånarna att påverka och delta via olika evenemang.

Planerarna får information via kartbaserade enkäter

Sommaren 2013 anordnades en kartbaserade enkät genom vilken vi samlade in information om hur Nickbyborna uppfattar sitt bostadsområde och hur Nickby borde utvecklas.Frågan om Nickby!

Enkäten genomfördes med hjälp av frågeverktyget Harava, som är en del av programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet).

De kartbaserade enkäterna är en viktig del av datainsamlingen i Kulturkorridoren. Avsikten är, att med hjälp enkäten få en unik databank som kan användas i olika planeringsprojekt i Nickby. Isynnerhet detaljplaneringen och uppdateringen av utvecklingsbilden för Nickby drar stor nytta av informationen.


Referensgruppen

Referensgruppen hade möjlighet att inverka på projektets kommande tyngdpunkter.  Mera information och resultaten av verkstaden finns i Kulturkorridorens egen blog.

Senast ändrat 03.06.2019