Skärgårdsärenden


Utvecklingen av coronavirussituationen kan medföra förändringar i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken

NTM-centralen i Egentliga Finland har följt utvecklingen av coronavirussituationen och bedömer nu att förändringar är möjliga i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken ifall situationen utvecklas ytterligare. Användarna av förbindelsefartyg och landsvägsfärjor bör förbereda sig på tidtabellsändringar, inställda turer och tillfälliga avbrott i trafiken. Avsikten är att upprätthålla normal trafik så länge som möjligt. Tjänsteleverantören informerar alltid om eventuella ändringar.

NTM-centralen i Egentliga Finland har följt utvecklingen av coronavirussituationen och bedömer nu att förändringar är möjliga i förbindelsefartygs- och landsvägsfärjetrafiken ifall situationen utvecklas ytterligare. Medborgarna bör förbereda sig på eventuella förändringar i samhällets grundläggande funktioner i enlighet med statsrådets och andra behöriga myndigheters anvisningar. Vi har också anvisat tjänsteleverantörer inom förbindelsefartygstrafiken och landsvägsfärjetrafiken att fästa uppmärksamhet vid renligheten i fartygens passagerarutrymmen.

Enligt NTM-centralens bedömning kan eventuella karantänsituationer av arbetstagare och andra begränsningar i rörligheten medföra betydande ändringar och begränsningar i både förbindelsefartygens och landsvägsfärjornas verksamhet. Fartygen kan inte framföras underbemannade och arbetstagarna kan inte komma till arbetet om de insjuknat. Det kan vara svårt att få yrkeskunniga och friska vikarier om situationen med coronaviruset utvecklas.

Anvisningar till passagerare:

  • Undvik allt extra umgänge med fartygsbesättningen. Kommandobryggan är inte till för passagerarna.
  • Om du är sjuk, undvik onödiga resor med förbindelsefartyg. Undvik särskilt fartygens passagerarutrymmen.
  • All annan verksamhet som inte är nödvändig, såsom fritidsresor med förbindelsefartyg till skärgården, ska undvikas.
  • Om eventuella annulleringar av turer eller avvikelser i tidtabeller meddelas på förhand. Följ tjänsteleverantörens meddelanden.
  • Se till att du hemma har en reserv med det som är nödvändigt för flera dagar med tanke på eventuella avbrott i trafiken.
Länk till tjänsteleverantörens webbplats:

EW Finland Ab, www.portoline.net, förbindelsefartygrutter i Borgå och Sibbo

Ytterligare information under kontorstid:

- NTM-centralen i Egentliga Finland, sakkunnig inom skärgårdstrafiken Jari Nieminen (förbindelsefartygstrafiken), förnamn.efternamn@ntm-centralen.fi

- NTM-centralen i Egentliga Finland, vägingenjör Tapani Jaakkola (landsvägsfärjetrafiken), förnamn.efternamn@ntm-centralen.fi

 

Kommentera förbindelsebåtrutterna i Borgå och Sibbo skärgård

Har du åsikter om förbindelsebåttrafiken i Borgå och Sibbo skärgård? NMT-centralen i Egentliga Finland ber om kommentarer gällande servicenivåutkastet för förbindelsebåtrutterna i Borgå och Sibbo skärgård av kommunerna, de som anlitar förbindelsebåten och övriga intressenter fram till 28.2.2020. Utlåtande kan ges på länken webbsidan utlåtande.fi. Servicenivåutkastet i sin helhet är på finska, medan texten om servicenivån på Sibborutten och Borgårutten också finns på svenska. Se länken https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=831588d7-71b1-42ba-9c42-d95a116ccf89

Den nya trafiken inleds i maj 2021. Förbindelsebåttrafiken i Sibbo från Gumbostrand och Kalkstrand till Simsalö, Stora Svedjeholmen och Norrkullalandet med flera öar har varje år konkurrensutsatts. I fortsättningen kommer förbindelsebåttrafiken i Sibbo att ingå i ett gemensamt femårigt serviceavtal med förbindelsebåttrafiken till Pörtö Bodö, Majholmen och Kalvö i Borgå skärgård.

Möjligheterna för skärgårdens bofasta befolkning att bo och leva i skärgården året om har varit ett viktigt mål vid beredningen av servicenivåutkastet. Rutternas servicenivå förblir ungefär densamma. Ändringarna i servicenivån berör närmast sommartidtabellen på Borgårutten. Turerna har utökats så att det blir lättare att ta sig till rekreationsområdet på Pörtö.

I juni–juli 2019 kartlade NTM-centralen genom en elektronisk enkät behov gällande förbindelse-båttrafiken. I september 2019 ordnade NTM-centralen tillsammans med Borgå stad och Sibbo kommun ett möte i Gumbostrand för allmänheten. På mötet presenterades enkätresultaten, trafikstatistik och allmänna principer för planeringen. På mötet kunde de som anlitar skärgårdstrafiken framföra vilka aspekter av trafiken som för dem är absolut viktiga och borde prioriteras. På hösten 2019 ordnades också en marknadsdialog tillsammans med företag intresserade av att operera på ruttområdena.

Förbindelsebåttrafiken konkurrensutsätts under våren 2020.

Tilläggsinformation: 
Sakkunnig inom skärgårdstrafiken Jari Nieminen, NTM-centralen i Egentliga Finland, jari.nieminen@ely-keskus.fi

 

Invånarna inbjuds att delta i skärgårdens utvecklingsarbete

Sibbo skärgårdsdelegation inbjuder invånarna att delta i skärgårdens utvecklingsarbete. Skärgårdsdelegationen har berett ett förslag till Sibbo skärgårdsprogram 2019–2021. Målsättningen med programmet är att ta upp frågor som är viktiga för skärgården och att göra skärgårdens och skärgårdsbornas behov synliga.

Skärgårdsprogrammet är framlagt 9.1–31.1.2020 i kundtjänsten INFO i Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Söderkulla (Amiralsvägen 2) samt på kommunens webbsidor på adressen https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/skargardsarenden. Man kan också bekanta sig med förslaget till skärgårdsprogram i Gumbo Kiosk i Gumbostrand.

Skärgårdsprogrammet presenteras på en invånarkväll torsdagen den 16 januari 2020 kl. 17.30–19.30 i Gumbohuset, Gumbovägen 222 (kaffeservering kl. 17–17.30). Alla invånare är välkomna!

- Skärgårdsprogrammet vill öka servicen i skärgården och sprida information om livet i skärgården, säger skärgårdsdelegationens ordförande Gunilla Holmberg. I programmet ingår flera förslag till åtgärder att trygga och främja en levande skärgård.

Kommentarer om skärgårdsprogrammet kan inlämnas skriftligt inom januari (adess: Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 Sibbo, e-post: registrering@sibbo.fi).

Tilläggsuppgifter:

Skärgårdsdelegationens ordförande Gunilla Holmberg, iamgunilla@gmail.com, tfn 040 755 4113
Specialplanerare Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi, tfn 050 911 3058

 

Skärgårdsdelegationens verksamhet

Allmänna skärgårdsärenden handhas av Ekonomi- och förvaltningscentralen. Enheten Ekonomitjänster bereder Sibbo skärgårdsdelegations mötesärenden.

Sibbo skärgårdsdelegation är en kommitté som utses av kommunstyrelsen.  Skärgårdsdelegationen sammanträder regelbundet. Den är ett intressebevakningsorgan som deltar i projekt och tar ställning till frågor som berör skärgården och dess utveckling.

Tilläggsuppgifter: specialplanerare Rita Lönnroth, tfn 09 2353 6711, rita.lonnroth (at) sibbo.fi.


Skärgårdens adressystem

Arbetet med att uppdatera och förenhetliga adresser i Sibbo skärgård fortgår. Tilläggsuppgifter om adressystemet.


Skärgårdsbroschyrer

Östra Finska vikens båthamnar

Sibbo skärgårdsbroschyr 2019


Skärgårdslagen

Enligt skärgårdslagen bör de statliga myndigheterna och kommunerna främja åtgärder som nämns i lagen (494/1981). Skärgårdslagen.


Skärgårdsprogram

Det nationella skärgårdsprogrammet 2017-2019


Delgeneralplanen för skärgården och kusten 

Sibbo fullmäktige godkände 13.6.2011 delgeneralplanen  för skärgården och kusten. Högsta förvaltningsdomstolen har 12.2.2014 förkastat besvären över beslutet. Delgeneralplanen för skärgården och kusten trädde i kraft genom kommunstyrelsens kungörelse 20.2.2014.

Planen omfattar hela skärgårdsområdet samt havstrandszonen i Sibbo kommun med undantag av Granö med omgivning. Härtill utgör en del av Löparö utredningsområde.

Inom området finns ca 700 byggnader i året runt bruk och ca 1 100 fritidsbostäder. I delgeneralplanen har möjligheterna att bygga på strandområde undersökts markägarspecifikt, dvs. enligt stomlägenhetsprincipen. Planen innehåller 745 byggplatser för fast boende, varav 58 nya (på strandområde 570 byggplatser, en ny) och 1 116 byggplatser för fritidsbostäder, varav 40 nya. Tätare bebyggelse förutsätter att en egentlig detaljplan görs upp.

Nya byggplatser för fritidsbostäder har anvisats i mån av möjlighet i anslutning till bebyggda områden, så att vidsträckta och enhetliga områden med fria stränder garanteras över hela planeområdet. I planen har beaktats att kommunens växande folkmängd och utvecklandet av turistnäringen förutsätter tillräckliga rekreationsområden. Frågor i anslutning till småbåtstrafiken och hamnarna torde i huvudsak lösas i andra planer (Majvik, Granö och Eriksnäs).

Delgeneralplanen för skärgården och kusten


Skärgårdskartor

Skärgårdsområden i Nyland

Nylands förbunds har publicerat en skärgårdskarta inklusive områdesvisa uppgifter om befolkningen, arbetsplatserna och fritidsbostäderna år 2010, karta.

Sibbo skärgård

Sibbo skärgårdskarta 2020, karta

De inre skärgårdsområdena, karta

Kommunens friluftsområden i skärgården

Delgeneralplanen över skärgården och kusten, plankarta


Transporter

Pörtö Lines trafik

Pörtö Line handhar förbindelsebåttrafiken i Sibbo skärgård.
Enkelbiljett: 5 euro/person (0–16-åringar gratis).

Aktuell trafikinformation fås på webbadressen www.portoline.net
(Sibbobåten, tfn 050 322 1610).


Hamnar i Sibbo

Hamnar i Sibbo, karta

Skärgårdsbornas båtplatser i Storörens båthamn

För skärgårdsborna finns reserverat sex båtplatser i Storörens båthamn. De är avsedda för tillfälligt bruk. Då man går mot bryggan, befinner sig båtplatserna vid kajkanten till höger om landgången (icke inhägnat område). Tilläggsuppgifter: Johanna Harkimo, Sipoonranta Star Cafe, tfn 044 588 8190, e-post: johanna.harkimo (at) sipoonranta.fi.
Senast ändrat 01.09.2020