Nyckeltal

 

Kommunens storlek

Landareal 340 km² Suomeksi
Sjövattenområde 3 km²
Havsvattenområde 356 km²

Folktäthet 57 personer/km²


Befolkning

Broschyren Sibbo i siffror

Folkmängden i Sibbo uppgick till 19 922 personer i slutet av år 2016. 

Folkmängden inom delområdena 31.12.2016: Tabelloch statistikkarta.

Folkmängden inom delområdena 31.12.2015: Tabelloch statistikkarta

Folkmängden inom delområdena 31.12.2014: Tabell  och statistikarta.

År 2016 växte befolkningen i Sibbo från 19 399 till 19 922 personer (+ 2,7 %). Antalet finskspråkiga var 12 465 (63 %), svenskspråkiga 6 616 (33 %) och övriga 841 (4 %). Det fanns 9 985 män och pojkar och 9 937 kvinnor och flickor. År 2016 föddes 172 personer och dog 135 personer i Sibbo. Till kommunen flyttade 1 616 personer och bort flyttade 1 139 personer.

Källor: Statistikcentralen, www.tilastokeskus.fi och Befolkningsregistercentralen, www.vaestorekisterikeskus.fi.


Arbetskraft och arbetsplatser

I Sibbo fanns 5 625 arbetsplatser 31.12.2014. Till arbetskraften hörde 9 610 personer (8 969 yrkesverksamma och 641 arbetslösa). Självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser uppgick till 63 %. Källa: Statistikcentralen, www.tilastokeskus.fi.

Antalet arbetslösa i Sibbo uppgick till 616 personer, arbetslöshetsgraden till 6,2 % i april 2017. Källa: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Sysselsättningsöversikter.

Kommunens ekonomi

Årligen uppgörs en budget för följande verksamhetsår och en ekonomiplan som omfattar budgetåret samt de därpåföljande två åren. Budgeten år 2017 och ekonomiplanen åren 2017-2019 godkändes av fullmäktige i december 2016, paragraf.

Budgeten år 2017

Bokslutet år 2016  / Budgeten år 2016 

Bokslutet år 2015  / Budgeten år 2015  

Bokslutet år 2014  /  Budgeten år 2014 

Inkomstskatteprocenten år 2017 är 19,25 %.

Fastighetskatteprocenter år 2017:
- allmän skatteprocent 1,0 %
- stadigvarande bostad 0,5 %
- annan bostadsbyggnad 1,1 %
- obebyggd byggplats 4,0 %

Skuldbördan enligt budgeten år 2016: 2 700 euro/invånare (lån 51,1 milj. euro)

Skuldbördan enligt budgeten år 2015: 2 598 euro/invånare (lån 50,7 milj. euro)

Skuldbördan enligt budgeten år 2014: 2 744 euro/invånare (lån 52,8 milj. euro)
 Tilläggsinformation

Specialplanerare
Rita Lönnroth
+358509113058
Senast ändrat 19.06.2017