Kommunstyrelsens uppgifter

Enligt kommunens förvaltningsstadga har kommunstyrelsen till uppgift att
1) för fullmäktige bereda förslag till centrala målsättningar och strategier för kommunen,
2) leda kommunens verksamhet och förvaltning
3) styra beredningen av budget, ekonomiplan och långsiktsplaner så, att målen kan uppnås med beaktande av tillbudsstående resurser,
4) tillse att samarbetet mellan de olika sektorerna fungerar, samt svara för koordineringen av verksamheten.

 

Kommunstyrelsens sammansättning

Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och lika många personliga ersättare. Till ledamöter och ersättare väljs endast fullmäktigeledamöter och ersättare i fullmäktige. Till ordförande och vice ordföranden väljs endast fullmäktigeledamöter.
Kommunstyrelsens mandatperiod är fyra år. 
 

Medlemmar (och ersättare) 2017-2021
Kaj Lindqvist, ordförande
, SFP (Tom Sundbäck, SFP)
Ari Oksanen, I viceordförande, SAML (Juhani Rantala, SAML)
Marketta Mattila, II viceordförande, GRÖN (Riitta-Kaisa Kosonen, GRÖN)
Tapio Virtanen, SDP (Maija Kuntsi, SDP)
Clara Lindqvist, SFP (Mia Wikström, SFP)
Kicka Lindroos, SFP (Maria Liljeström, SFP)
Tim Kankfelt, SFP (Henrik Möller fr.o.m. 25.10.2019 , SFP)
Stefan Sandström, SFP (Antti Skogster, SFP)
Linda Karhinen, SAML (Virpi Karjalainen, SAML)
Marja Manninen-Ollberg, SAML (Mari Viita, SAML)
Juha Salo, SAML (Juha Suuronen, SAML)

 

Kommunstyrelsens protokoll                                                                                           

Kommunstyrelsens protokoll är framlagda på allmänna datanätet den åttonde dagen efter sammanträdet. 

Som kommunstyrelsens sekreterare fungerar förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand, tfn +358406628922.

Förtoendeorganens mötesdatum  

Kommunstyrelsen föredragningslistor och protokoll

Suomeksi 

Senast ändrat 11.10.2019