Program för främjande av resekedjor i Sibbo

Hälften av invånarna i Sibbo pendlar till arbetsplatser utanför kommunen. För det mesta företas resorna till arbetet med bil. Långa avstånd, att det är så smidigt att färdas och att man sparar tid är orsaker till varför bilen alltjämt är alternativ nummer ett för många sibbobor. På det regionala planet är situationen dock ohållbar på lång sikt: I Sibbo planeras ny bosättning i betydande omfattning samtidigt som Helsingfors vill freda centrum och infartsvägarna från biltrafik. För allt fler sibbobor lönar det sig i framtiden att välja kollektivtrafiken för resorna till Helsingfors. Suomeksi

Sibbo kommun beviljades år 2017 statsunderstöd för verksamhet inom mobilitetsstyrning för utarbetandet av en strategi som främjar resekedjorna. Vid utarbetandet av denna strategi är användarna av trafiksystemet i fokus. Målet med arbetet för att främja användarvänliga resekedjor är att identifiera de viktigaste knutpunkterna i sibbobornas resekedjor och fundera på hur man stärka resekedjornas roll, fördelar och användbarhet. Inom ramen för arbetet utreder man hurdana användare av trafiksystemet sibboborna är och vad som bör göras för att allt fler sibbobor ska kunna välja hållbara färdsätt som en del av resekedjan. Målet är att sätta fingret på de motiv och sätt som man bäst kan påverka valen med. Sammanfattningsvis är målet att fastställa principer för främjandet av resekedjor där man identifierat de åtgärder som kommunen bör vidta i planläggningen, trafikplaneringen, kommunikationen och i samarbetet med näringslivet.

Resultatet blir en strategi för främjandet av resekedjorna som visar målbilden och åtgärderna för att uppnå den. Åtgärderna kan gälla vitt skilda aktörer, såsom förvaltningarna inom kommunen, företag och instanser som ansvarar för ordnandet av kollektivtrafiken och för informationen om den (t.ex. HRT och trafikbolagen). Andra kommuner i Finland kan dra fördel av det internationella materialet som samlats för Sibbos strategi för främjandet av resekedjor och av strategimodellen som tas fram under arbetets gång.

Sipoon matkaketjujen edistämisohjelma, på finska, pdf

Liite 1, esimerkkejä maailmalta, på finska, pdf
Liite 2, kyselylomake, pdf
Liite 3, Sipoon joukkoliikenneyhteydet ja solmupisteet, pdf
Liite 4, Solmupisteiden luokittelu ja ominaisuudet 2025, pdf
Liite 5, Solmupisteiden luokittelu ja ominaisuudet 2040, pdf

Senast ändrat 27.02.2020