Busstrafiken i Sibbo ändrades 11.8.2014

I busstrafiken i Sibbo skedde stora förändringar 11.8.2014.
Huvudansvaret för planeringen och ordnandet av kollektivtrafiken
har överförts från trafikanterna till myndigheterna. Eftersom Sibbo
kommun hör till samkommunen Helsingforsregionens trafik, kommer
HRT att ordna de interna kollektivtrafikförbindelserna i Sibbo i
fortsättningen. I samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen
i Nyland kommer HRT också att ordna flera genomfartsturer.

Sibbo linjenätsplan 2014–2021

HRT har berett en plan för busstrafiken i Sibbo åren 2014–2021. 
HRT:s styrelse har godkänt linjenätsplanen på sitt möte 21.5.2013 

Sibbo linjenätsplan 2014–2021, på finska 

I samband med planeringen av linjenätet öppnades en blogg 2013 

Sibbo kommunstyrelse beslöt 13.5.2013 att godkänna HRT:s förslag att Järnvägstorget kommer att fungera som avgångsterminal i Helsingfors centrum för kollektivtrafikförbindelserna till norra och mellersta Sibbo.


NTM-centalens ruttplaner åren 2014–2021

NTM-centralen i Nyland har berett  utredningen "Modell för hur busstrafiken
ska ordnas i Borgå ".

NTM-centralen i Nyland har också gjort en utredning Sipoon suunnan
inja-autoreitit syysliikenteen alusta 2014 -selvityksen.

 

Ordnandet av nya kollektivtrafikförbindelser

Hösten 2013 konkurrensutsatte HRT och NTM-centralen i Nyland kollektivtrafiken i Sibbo. HRT:s styrelse har godkänt Pohjolan Liikennes anbud på sitt möte 11.2.2014.

Våren och sommaren 2014 informerades om de nya bussrutterna och tidtabellerna. De nya bussturerna började trafikera 11.8.2014.

Responsen om de nya rutterna och tidtabellerna som riktats till kommunen och direkt till HRT har sammanställs under hösten 2014. Materialet utgör grunden för utvecklingen av kollektivtrafikservicen. Responsrapporten innehåller den respons om de nya kollektivtrafikarrangemangen som getts till kommunen och HRT före 31.10.2014.

 

 
Senast ändrat 14.01.2019