Skärgårdsärenden

Invånarna inbjuds att delta i skärgårdens utvecklingsarbete

Sibbo skärgårdsdelegation inbjuder invånarna att delta i skärgårdens utvecklingsarbete. Skärgårdsdelegationen har berett ett förslag till Sibbo skärgårdsprogram 2019–2021. Målsättningen med programmet är att ta upp frågor som är viktiga för skärgården och att göra skärgårdens och skärgårdsbornas behov synliga.

Skärgårdsprogrammet är framlagt 9.1–31.1.2020 i kundtjänsten INFO i Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Söderkulla (Amiralsvägen 2) samt på kommunens webbsidor på adressen https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/skargardsarenden. Man kan också bekanta sig med förslaget till skärgårdsprogram i Gumbo Kiosk i Gumbostrand.

Skärgårdsprogrammet presenteras på en invånarkväll torsdagen den 16 januari 2020 kl. 17.30–19.30 i Gumbohuset, Gumbovägen 222 (kaffeservering kl. 17–17.30). Alla invånare är välkomna!

- Skärgårdsprogrammet vill öka servicen i skärgården och sprida information om livet i skärgården, säger skärgårdsdelegationens ordförande Gunilla Holmberg. I programmet ingår flera förslag till åtgärder att trygga och främja en levande skärgård.

Kommentarer om skärgårdsprogrammet kan inlämnas skriftligt inom januari (adess: Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 Sibbo, e-post: registrering@sibbo.fi).

Tilläggsuppgifter:

Skärgårdsdelegationens ordförande Gunilla Holmberg, iamgunilla@gmail.com, tfn 040 755 4113
Specialplanerare Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sipoo.fi, tfn 050 911 3058

 

Planering av förbindelsebåtrutter

NTM-centralen i Egentliga Finland ordnade i samarbete med Sibbo kommun och Borgå stad ett planeringsmöte för användarna av förbindelsebåt onsdagen den 18 september i Gumbohuset i Gumbostrand. I mötet deltog ca 35 personer.

Avsikten med mötet var att kartlägga användarnas önskemål beträffande förbindelsebåttrafiken inför konkurrensutsättningen av trafiken för att skapa en så fungerande och ändamålsenlig trafikservicehelhet som möjligt.

Efter inledningsanförande och allmän diskussion bads mötesdeltagarna att anteckna på lappar de viktigaste faktorerna för skärgårdstrafikens del – faktorer som gör det möjligt att bo och uträtta ärenden i skärgården.

Skärgårdsborna önskade att det skulle finnas tillräckligt med angöringsplatser (bryggor) så att promenadsträckorna på öar utan vägar inte blir alltför långa. Också önskemål om antalet turer och tidtabeller framfördes. Många ville ha bättre förbindelser kvällstid. Allmänt taget ansågs fungerande förbindelser viktiga för att man skall kunna bo och uträtta ärenden i skärgården. Responsen under kvällens möte var mycket positiv.

Under sommaren kartlade NTM-centralen genom en elektronisk enkät behov gällande förbindelsbåttrafiken. 179 svar erhölls. En stor del av dem som besvarade enkäten bor inte stadigvarande i skärgården. Detta får inte glömmas då resurserna omfördelas. Förbindelsebåttrafiken är i första hand avsedd för de fast bosatta i skärgården. Alla användargrupper stöder dock på sitt sätt en livskraftig skärgård.

Jari Nieminen, sakkunnig inom skärgårdstrafiken, gör ett sammandrag över de erfarenheter som erhölls i samband med planeringsmötet i Gumbostrand. Utgående från rapporten konkurrensutsätter NTM-centralen i Egentliga Finland skärgårdstrafiken i skärgården i Sibbo och Borgå. Skärgårdsborna och kommunerna bereds möjlighet att ge kommentarer i början av oktober. Samtidigt kan företag som anmält att de önskar delta i marknadsdialog ge sina kommentarer och förslag till modeller hur trafikservicehelheten kunde förverkligas. I slutet av oktober avser NTM-centralen att be in offerter. Anskaffningsbeslut görs våren 2020. Det nya trafikeringsavtalet träder i kraft 1.5.2021. Målsättningen är att knyta samman rutterna i Sibbo och Borgå genom ett gemensamt femårigt avtal.

 

Skärgårdsdelegationens verksamhet

Allmänna skärgårdsärenden handhas av Ekonomi- och förvaltningscentralen. Enheten Ekonomitjänster bereder Sibbo skärgårdsdelegations mötesärenden.

Sibbo skärgårdsdelegation är en kommitté som utses av kommunstyrelsen.  Skärgårdsdelegationen sammanträder regelbundet. Den är ett intressebevakningsorgan som deltar i projekt och tar ställning till frågor som berör skärgården och dess utveckling.

Tilläggsuppgifter: specialplanerare Rita Lönnroth, tfn 09 2353 6711, rita.lonnroth (at) sibbo.fi.

 

Skärgårdens adressystem

Arbetet med att uppdatera och förenhetliga adresser i Sibbo skärgård fortgår. Tilläggsuppgifter om adressystemet.

 

Skärgårdsbroschyrer

Östra Finska vikens båthamnar

Sibbo skärgårdsbroschyr 2019Skärgårdslagen

Enligt skärgårdslagen bör de statliga myndigheterna och kommunerna främja åtgärder som nämns i lagen (494/1981). Skärgårdslagen.Skärgårdsprogram

Det nationella skärgårdsprogrammet 2017-2019Delgeneralplanen för skärgården och kusten 

Sibbo fullmäktige godkände 13.6.2011 delgeneralplanen  för skärgården och kusten. Högsta förvaltningsdomstolen har 12.2.2014 förkastat besvären över beslutet. Delgeneralplanen för skärgården och kusten trädde i kraft genom kommunstyrelsens kungörelse 20.2.2014.

Planen omfattar hela skärgårdsområdet samt havstrandszonen i Sibbo kommun med undantag av Granö med omgivning. Härtill utgör en del av Löparö utredningsområde.

Inom området finns ca 700 byggnader i året runt bruk och ca 1 100 fritidsbostäder. I delgeneralplanen har möjligheterna att bygga på strandområde undersökts markägarspecifikt, dvs. enligt stomlägenhetsprincipen. Planen innehåller 745 byggplatser för fast boende, varav 58 nya (på strandområde 570 byggplatser, en ny) och 1 116 byggplatser för fritidsbostäder, varav 40 nya. Tätare bebyggelse förutsätter att en egentlig detaljplan görs upp.

Nya byggplatser för fritidsbostäder har anvisats i mån av möjlighet i anslutning till bebyggda områden, så att vidsträckta och enhetliga områden med fria stränder garanteras över hela planeområdet. I planen har beaktats att kommunens växande folkmängd och utvecklandet av turistnäringen förutsätter tillräckliga rekreationsområden. Frågor i anslutning till småbåtstrafiken och hamnarna torde i huvudsak lösas i andra planer (Majvik, Granö och Eriksnäs).

Delgeneralplanen för skärgården och kusten


Skärgårdskartor

Skärgårdsområden i Nyland

Nylands förbunds har publicerat en skärgårdskarta inklusive områdesvisa uppgifter om befolkningen, arbetsplatserna och fritidsbostäderna år 2010, karta.

Sibbo skärgård

En ny skärgårdskarta har publicerats: Sibbo skärgårdskarta 2019
(obs! besöksmålen är fel numrerade, en ny karta publiceras våren 2020)

De inre skärgårdsområdena, karta

Kommunens friluftsområden i skärgården

Delgeneralplanen över skärgården och kusten, plankarta

 

Transporter

Pörtö Lines trafik

Pörtö Line handhar förbindelsebåttrafiken i Sibbo skärgård.
Enkelbiljett: 5 euro/person (0–16-åringar gratis).

Aktuell trafikinformation fås på webbadressen www.portoline.net
(Sibbobåten, tfn 050 322 1610).


Hamnar i Sibbo

Hamnar i Sibbo, karta

Skärgårdsbornas båtplatser i Storörens båthamn

För skärgårdsborna finns reserverat sex båtplatser i Storörens båthamn. De är avsedda för tillfälligt bruk. Då man går mot bryggan, befinner sig båtplatserna vid kajkanten till höger om landgången (icke inhägnat område). Tilläggsuppgifter: Johanna Harkimo, Sipoonranta Star Cafe, tfn 044 588 8190, e-post: johanna.harkimo (at) sipoonranta.fi.
Senast ändrat 07.01.2020