Planstomme för Nickby

Planstommearbetets bakgrund och mål

Syftet med arbetet är att samla ihop alla strategiska mål beträffande markanvändningen i Nickby samt de planeringsprojekt som är under arbete. Planstommen utformar en helhetsbild över den framtida markanvändningen i Nickby. Planstommen baserar sig på Utvecklingsbilden av Nickby, i vilken man definierat framtida tillväxtområden på en allmän nivå samt principer för utvecklingen och planeringen. I utvecklingsbilden arbetar man bl.a. för att öka befolkningsunderlaget, skapa en bättre image, förenhetliga samhällsstrukturen samt utveckla en stad som är attraktiv både estetiskt och på en funktionell nivå. Utvecklingsbilden sträcker sig fram till år 2030, och i den har Nickbys tillväxt definierats med en utvecklingsväg som möjliggör öppnandet av en persontågförbindelse mot huvudbanan. Suomeksi

I planstommearbetet granskas Nickby som en helhet och de strategiska mål som presenterats i utvecklingsbilden specificeras. Dimensionering av invånarantalet på området är baserad på det tillväxtmål som presenterats i utvecklingsbilden. Enligt dimensioneringen räknas Nickbys invånarantal ha vuxit till ca 10 000 vid år 2035. Planstommen är en flexibel arbetsredskap som stöder planeringen och underlättar programmeringen när planerna genomförs. Den fungerar som ett diskussionsunderlag mellan olika intressenter såsom kommunens tjänsteinnehavare och beslutsfattare samt invånare och företag.

Till planstommearbetets webbsida. (På finska)

 

Det nya Nickby -idéverkstad

Idéverkstaden Det nya Nickby är ett deltagande stadplaneringsprojekt som de unga arkitektbyråernas kollektiv Uusi Kaupunki (Ny Stad) arrangerar tillsammans med Sibbo kommun och i vilket kollektivet tar fram en modig vision av stadsbilden i Nickby centrum i Sibbo. Resultatet är fyra stadsplaneringsförslag som väcker tankar och som i sin häftighet skakar om invanda tankemodeller och öppnar upp nya vägar för utformningen av det framtida Nickby. Förslagen överlämnas som grund för en medborgardiskussion och för att användas för planläggningen av Sibbo. Sammandrag av svaren här på finska.

 


Bild: Suvi Suovaara

 

Senast ändrat 01.11.2019