G 19 Gemensam generalplan för Östersundom

En för tre kommuner gemensam generalplan planeras för de områden som anslutits till Helsingfors samt de närliggande stadsdelarna Västersundom i Vanda samt delar av stadsdelarna Länsimäki, Vaarala och Ojanko, liksom Granö och Majvik i Sibbo. Viktiga aspekter i generalplanen är kvaliteten och kvantiteten avseende boende, arbetsplatser, service och övriga funktioner och hur de ansluts till närområdena. Även granskningen av trafiksystemet i ett mer vidsträckt område är en väsentlig Suomeksi del av arbetet, eftersom det handlar om en del av tillväxtkorridoren längs sydkusten. 

Planeringsområdet omfattar flera regionala helheter. Det område som har anslutits till Helsingfors har indelats i fem stadsdelar. Därtill utgör det sydöstra hörnet av Vanda samt Granö och Majvik i Sibbo egna områden. Dimensioneringen av befolkningen i Granö och Majvik kommer att undersökas under planarbetets gång. För varje område planeras särpräglade strukturella och tekniska lösningar.

För att en kommun ska kunna delta i en gemensam generalplan förutsätts kommunens beslut om detta. Sibbo beslöt hösten 2010 om medverkan i den gemensamma generalplanen och om omfattningen på det område som ska ingå i planen.

Se generalplanens webbsidor på finska
Se generalplanens webbsidor på svenska

Kontaktuppgift

För Sibbos del: planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn +358 50 409 3957
e-postadress i form: förnamn.efternamn(at)sibbo.fi

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade den gemensamma generalplanen för Östersundom

Helsingfors förvaltningsdomstol gav 29 november sitt beslut om Östersundomområdet i etapplandsskapsplan 2 för Nyland och om kommunernas gemensamma generalplan för Östersundom. Det hade lämnats in besvär mot planerna. Enligt förvaltningsdomstolens beslut förblir landsskapsplanen gällande, men förvaltningsdomstolen förkastar Östersundomkommitténs beslut om att godkänna den gemensamma generalplanen.

I Helsingfors förvaltningsdomstols beslut konstateras att Natura-bedömningen som gjorts i anslutning till generalplanen inte till alla delar kan anses vara ändamålsenlig. Därutöver konstaterar förvaltningsdomstolen att placeringen och omfattningen av grönförbindelsen som anvisas mellan Sibbo storskog och Svarta backen i generalplanen avviker från landskapsplanen, och grönförbindelsen i östlig-västlig riktning som anvisas i landskapsplanen anvisas inte alls i generalplanen. Detta avviker från den lösning i landskapsplanen för Östersundom som har tagits i beaktande vid bedömningen av generalplanelösningens lagenlighet.

Östersundomkommittén har ansökt om tillstånd att besvära sig över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen

9.6.2020

Den gemensamma generalplanen för Östersundom, som beretts av Helsingfors, Vanda och Sibbo, godkändes år 2018. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade generalplanen 29.11.2019. Östersundomkommittén har ansökt om tillstånd att besvära sig över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvär över landskapsplanen för Östersundom, som beretts av Nylands förbund, har ocks lämnats in till högsta förvaltningsdomstolen.

 

Tidigare skeden:

Planförslag till gemensam generalplan för Östersundom

Östersundomplan framskrider till beslutsfattande.

Kommunfullmäktige i Sibbo har 8.10.2018 beslöt att förorda godkännandet av förslaget till gemensam generalplan för Östersundom 12320 som undertecknades 9.12.2014 och ändrades 15.12.2017 samt 19.6.2018.  Gröna fullmäktigegruppen anmälde avvikande mening. Utdrag av protokoll här på finska.

Östersundomkommittén beslutade godkänna generalplanen för Östersundom

Östersundomkommittén beslöt godkänna den gemensamma generalplanen för Östersundom vid sitt möte 11.12.2018 . Fullmäktige i Helsingfors, Vanda och Sibbo har gett sitt samtycke till att godkänna planen. Enligt avtalet mellan kommunerna kan kommittén fatta det slutgiltiga beslutet om godkännande när kommunfullmäktige har gett sitt samtycke till att godkänna planen.

Landskapsplanen för Östersundom har beretts jämsides med generalplanen, och landskapsfullmäktige godkände landskapsplanen 12.6.2018. Landskapsplanen för Östersundom har dock inte trätt i kraft, och i området gäller således gamla landskapsplaner som inte motsvarar landskapsplanen och generalplanen för Östersundom. Den gemensamma generalplanen för kommunerna kan av motiverade skäl avvika från de gällande landsskapsplanerna. Det är motiverat att avvika från de gällande landskapsplanerna i Östersundomområdet eftersom de inte motsvarar de nuvarande målen för landskapsplaneringen.

Generalplanen gör det möjligt att placera 80 000–100 000 invånare och 30 000 nya arbetsplatser i Östersundom. Att utvidga metropolområdet österut kräver regionalt samarbete för att samordna markanvändningen och trafiklösningarna. Kollektivtrafiken i Östersundom grundar sig på metron, och att bygga metron är en förutsättning för genomförandet av hela generalplanen.

I planen för markanvändning, boende och trafik MBT 2019, som bereds i samarbete mellan Helsingforsregionens kommuner, beskrivs hur regionen ska utvecklas under åren 2019–2050. Enligt planutkastet ska byggandet av östmetron från Mellungsbacka till Majvik inledas efter år 2030.

Protokoll på finska av möte 11.12.2018.

 

 

Östersundomkommitté hade sitt möte 10.4.2018

Komittén gav sitt utlåtande som gäller Nyland 2050 planens beredningsmaterial, på finska

Ändrat planförslag var framlagt under tiden 11.1–9.2.2018

Östersundomkommittén beslöt den 15.12.2017 att på nytt lägga fram det gemensamma generalplanförslaget för Östersundom till påseende och begära in utlåtanden. Förslaget var framlagt under tiden 11.1–9.2.2018 .

Kungörelse, pdf

Se här ändrat planförslag (allt är inte på svenska).
Se här ändrat planförslag på finska.

Informationstillfällen för invånare ordnades i Sakarinmäen koulu tisdagen den 16.1 kl. 17–19 och torsdagen den 25.1 kl. 17–19. Vid det första tillfället deltog planerarna från Helsingfors och Vanda och vid det senare deltog planerarna från Helsingfors och Sibbo

För Östersundom har utarbetats ett planförslag som förenar stadens tillväxt med naturvärden. Vid utarbetandet av planen har man löst naturskyddsfrågor och utvecklat stadsplaneringsekonomin.

Östersundomkommittén behandlade det nya förslaget till generalplan på sitt möte den 26 juni 2017. Enligt beslutsförslaget bad kommittén utlåtanden om planförslaget av Helsingfors, Vanda och Sibbo, och ärendet behandlades i kommunernas förtroendeorgan i augusti–september. 2017 Kommittén bad också om ett utlåtande om planförslaget av NTM-centralen i Nyland. Promemoria av mötet 26.6.2017.

Landskapsplan

Östersundom är ett av metropollandskapets viktigaste nya tillväxtområden. I landskapsplanen för Östersundomområdet kopplas den betydande tillväxtzonen i östlig riktning samman med landskapets regionstruktur.

Området som planen omfattar sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo och till en del av Västersundom i Vanda. I planen behandlas alla centrala ämnesområden som berör region- och samhällsstrukturen och den är en del av etapplandskapsplan 2 för Nyland.
Läs mera om landskapsplanen här.
Planmaterialet av landskapsplan var framlagt 27.11.2017-3.1.2018.

Östersundomkommittée hade sitt möte 10.4.2018

Komittén gav sitt utlåtande som gäller Nyland 2050 planens beredningsmaterial, på finska.


 

Detaljplan 1 för Majviks Gård

På området arbetas en detaljplan 1 för Majviks Gård (jordbruksområden).
Planutkastet var framlagt 11.8 - 9.9.2016.
Planförslaget var framlagt 8.5.-8.6.2017.

Östersundomkommittén beslöt 9.12.2014 att lägga fram förslaget till kommunernas gemensamma generalplan för Östersundom. I Sibbo planen var framlagt 12.1-4.3-2015.

Se generalplanens webbsidor på finska: http://yhteinenostersundom.fi/
och på svenska: http://yhteinenostersundom.fi/sv/

Delgeneralplanerna presenterades vid en planutställning i mötesrummet i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla, tisdag 3.2.2015 kl. 10.00–17.00 och onsdag 4.2.2015 kl. 12.30–20.00.

Framläggandet av förslaget till kommunernas gemensamma generalplan för Östersundom, kungörelse på Borgåbladet och Sipoon Sanomat 8.1.2015

Tidigare behandlingar:

Kommunernas gemensamma generalplan ger huvudstadsregionen möjligheten att växa österut. Förtroendevalda i Helsingfors, Sibbo och Vanda behandlade planförslaget i november 2014.
Planförslaget gör det möjligt att bygga bostäder för cirka 70 000 nya invånare fram till 2060. Det kan komma
15 000–30 000 nya arbetsplatser till området. Planen skapar ett nytt stadsområde i en havsnära miljö och svarar i synnerhet upp mot efterfrågan på småhusbostäder och förmånliga familjebostäder.

Se videon på Youtube 23.10.2014 på finska

Läs mer om planförslaget

Pressmeddelande på FNB

Östersundom-kommittéen beslöt på sitt möte 27.10.2014 att skicka planförslaget till kommunernars beslutsfattarna.
Tidtabellen:
◾tis. 4.11.2014 Helsingfors stadsplaneringsnämnden
◾mån. 10.11.2014 Vanda stadsplaneringsnämnden
◾mån. 17.11. Vanda stadsstyrelse
◾ons. 19.11.2014 Sibbo markanvändningssektion
◾tis. 25.11.2014 Sibbo kommunstyrelse
◾december 2014 Östersundom-kommittén

Alla kommuner har förordat förslaget och nu läggs den fram offentligt. På början av året 2015 arrangeras flera invånartillfällen och man kan lämna sin anmärkning under påseendetiden (Hfors 26.1.-4.3.2015.)

Invånartillfällen 2015:
• måndag 2.2. kl 18–20,  Info- och utställningsställe Laituri
• tisdag 3.2. kl 10–17, Söderkulla biblioteket (Majvik, Granö)
• onsdag 4.2. kl 17-20, Sakarinmäen koulu (Länsimäki, Salmenkallio, Talosaari, Karhusaari)
• onsdag 4.2. kl 12.30–20, Söderkulla biblioteket (Majvik, Granö)
• tisdag 10.2. kl 17-20 Sakarinmäen koulu (Östersundom, Landbo)
• torsdag 12.2 kl 17-20 Sakarinmäen koulu (Puroniitty, Majvik, Granö)
• onsdag 25.2. kl 17-19 Sakarinmäen koulu (plandejour)

 

Utkast till gemensam generalplan för Östersundom

Behandling av den gemensamma generalplanen för Östersundom i Helsingfors, Vanda och Sibbo

Helsingfors, Vanda och Sibbos gemensamma Östersundom-kommitté godkände vid sitt möte den 9 februari att generalplaneutkastet för Östersundom behandlas av respektive kommuns planläggningsorganisation och stads-/kommunstyrelse och förordas som grund för den fortsatta planeringen.

Beslutsfattarna i Sibbo, Vanda och Helsingfors ska utvärdera fem alternativ varav modellen med fem metrostationer föreslås som underlag för den fortsatta planeringen.

Behandlingen av planutkastet inledde av Östersundomkommittén, som fattade sitt beslut om förslaget den 9 februari 2012.

Vanda stadsplaneringsnämnd behandlade ärendet den 27 februari,
Helsingfors stadsplaneringsnämnd den 28 februari och
Sibbo planläggningssektion den 29 februari.
Ärendet behandlades även i kommunstyrelserna i mars.
Sibbo kommunstyrelse behandlade ärendet 13.3.2012.

Planläggningssektion i Sibbo godkände 29.2.2012 alternativet B och konstaterade därtill:
I den fortsatta planeringen säkerställer man att uppkomsten av betydande olägenhet på naturvärden i Natura 2000 områden förebyggs.

Kommunstyrelsen godkände 13.3.2012 planläggningssektionens förslag. Dessutom konstaterade kommunstyrelsen att sträckningen av den ekologiska korridoren i Majvik som går i sydvästlig-nordostlig riktning bör beaktas så att korridoren utöver ett åkerområde även innehåller tillräckligt med skogsområden.

Alla tre kommunerna ska förorda godkännandet av det alternativ, som föreslagits på basis av det reviderade utkastet som underlag för den fortsatta planeringen. Målet VAr att man kan utarbeta ett generalplaneförslag baserat på det valda alternativet under år 2012.

Östersundomkommittéen lade fram första utkastet för framförande av åsikter och utlåtanden, under tiden 21.4. - 23.5.2011.
Kungörelse om första utkastet, pdf

 

Etapplandskapsplan 2 för Nyland framlagt 20.1-20.2.2015

Planförslaget för Östersundomområdet som ingår i etapplandskapsplan 2 för Nyland framlagd officiellt 20.1–20.2.2015. Landskapsstyrelsen godkände förslaget för området som sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo. Till övriga delar har etapplandskapsplanen redan fastställts.

I förhållande till det tidigare förslaget som var framlagt 2012 har ändringar gjorts i synnerhet vad gäller området för regioncentrum samt områdesgränserna för tätorts- och rekreationsområden.


Nya beteckningar som tas med i planen är luo-områden, som anges för områden med värdefulla naturvärden, samt skärgårdszoner. Det ändrade planförslaget innefattar också nya objektsbeteckningar för teknisk försörjning, arbetsplatsområden och kulturmiljöer av intresse på landskapsnivå.

Program för deltagande och bedömning

Program för deltagande och bedömning var framlagd 3.2-28.2.2011
Målen och tillvägagångssätten för generalplaneringen presenteras i programmet för deltagande och bedömning.
Program för deltagande och bedömning, pdf
Kungörelse, pdf

 

Utredningar

En arkeologisk delinventering på Granö 25-26.10.2011, på finska

En uppdaterad naturutredning 15.10.2011
Uppdatering av naturutrednig på pdf eller jpg-format:

Luontoselvitys, på finska tekstdel
Bilagor:
nya objekt karta 1
nya objekt karta 2
nya objekt karta 3a
nya objekt karta 3b

Fågelutredning 21.10.2011, tekstdel på finska,
fågelutredning bilaga 1 på finska 
fågelutredning bilaga 2 på finska  
fågelutredning bilaga 3 på finska 
fågelutredning bilaga 4 på finska
fågelutredning bilaga 5 på finska 
fågelutredning bilaga 6 på finska  
fågelutredning bilaga 7 på finska
fågelutredning bilaga 8 på finska
fågelutredning bilaga 9a på finska 
fågelutredning bilaga 9b på finska

Utredning av fladdermus tekstdel,
Utredning av fladdermus, bilaga 1
Utredning av fladdermus, bilaga 2
Utredning av fladdermus, bilaga 3

Annat material som hör till planområdet

En markanvändningsplan har utarbetats för Majvik, på finska.

Markanvändningsplanen för Majvik har utarbetats av Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy på uppdrag av Sibbo kommun och markägargruppen i Majvik. Tyvärr material är endast på finska.

Planeringsprinciperna för Majvik och Granö

Kommunstyrelsen i Sibbo godkände 9.11.2010 planeringsprinciperna för Majvik och Granö som ska styra planeringen av områdena som en del av den gemensamma generalplanen för Östersundom. Åsikter om planeringsprinciperna kan lämnas in ända från att programmet för deltagande och bedömning för den gemensamma generalplanen för Östersundom läggs fram 3.2.2011 tills framläggningstiden för generalplaneutkastet går ut.

Planeringsprinciper för Majvik och Granö var framlagda 3.2.-23.5.2011.
Kungörelse om planeringsprinciper
Pressmeddelande 2011, på finska

Planstomme för södra Majvik 11.12.2013, Jukka Turtiainen Oy

Se generalplanens webbsidor på finska
Se generalplanens webbsidor på svenska

Östersundom -kommitté

Medlemmar:
1. Sektorchef för stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad, Mikko Aho, ordförande av kommittéen
2. Stadsplaneringschef Tarja Laine, Vanda stadsplaneringen, viceordf
3. Utvecklingsdirektör, Sibbo kommun

Personliga suppleanter:
1. Generalplanechef Rikhard Manninen, stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad
2. Generalplanechef Mari Siivola, Vanda stadsplaneringen
3. Planläggningschef Jarkko Lyytinen, Sibbo kommun, utvecklings- och planläggningscentralen

 


 

Senast ändrat 17.06.2020