G 20 Delgeneralplan för Tallmo

Suomeksi

Tallmo-området skall i enlighet med Generalplan för Sibbo 2025 utvecklas stödjande på spårtrafiken till ett bosättingscentrum med mångsidiga funktioner för ca 10 000-13 000 invånare.

Delgeneralplanearbetet preciserar Generalplan för Sibbo för Tallmo-områdets del. Delgeneralplanen är en översiktlig plan där principerna för de eftersträvade utvecklingsmålen presenteras och där erforderliga områden anvisas som grund för detaljerad planläggning, övrig planering, markanvändning och byggande. Delgeneralplanen för Tallmo anvisar de områden som ska detaljplanläggas, varje områdes huvudsakliga användningsändamål samt principerna för trafiknätet.

Delgeneralplan för Tallmo är till sin karaktär en översiktlig områdesreserveringsplan som i främsta hand styr detaljplanläggningen. Delgeneralplanen styr också områdets övriga planering och byggande. Delgeneralplanen utarbetas till en plan med rättsverkningar.

Delgeneralplan för Tallmo - Vad är det fråga om?
Frågor och svar om arbetet med delgeneralplanen för Tallmo.

Lagakraft

Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat alla besvär. Delgeneralplanen för Tallmo träder i kraft genom denna kungörelse.

Kungörelse 8.3.2017 (pdf)

Partiellt ikraftträdande av delgeneralplanen för Tallmo

Kommunstyrelsen i Sibbo beslutade 29.3.2016 (§ 183) att delgeneralplanen för Tallmo träder i kraft för den del av planområdet som besvären inte kan anses gälla.

Kungörelse om partiellt ikraftträdande 7.4.2016 (pdf)

Besvär mot delgeneralplan

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.6.2015 § 35 godkänt Tallmo delgeneralplan (plan G 21) rättad enligt NTM-centralens rättelseuppmaning. Inga besvär har inlämnats över det här beslutet men däremot har fyra besvär inlämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol över det tidigare beslutet om godkännande av planen (26.1.2015 § 9). Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat alla besvär 13.4.2016.

Godkännande

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 26.1.2015 godkänt Delgeneralplan för Tallmo: kungörelse 29.1.2015. Nylands NTM-central lämnade 2.3.2015 rättelseyrkan angående planbeteckningen för naturskyddsområdet (SL) i Tallmo delgeneraplan. Kommunfullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 15.6.2015 § 35 godkänt Tallmo delgeneralplan rättad enligt NTM-centralens rättelseuppmaning. Planen har ändrats genom att från bestämmelsen för naturskyddsområdet (SL) stryka bestämmelsen om dimensionerande byggrätt.

Fyra besvär över det tidigare beslutet om godkännande av planen (26.1.2015 § 9) har lämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol. Enligt markanvändnings- och bygglagen (MarkByggL § 196) anses de besvär som anförts över det tidigare beslutet gälla det nya beslutet om godkännande. Eftersom kommunen genom sitt beslut ändrade den tidigare godkända planen, ska förvaltningsdomstolen bereda dem som överklagat beslutet tillfälle att komplettera eller ändra sina besvär. Även andra som har rätt att överklaga rätt att söka ändring i beslutet till den del planen har ändrats.

Den av fullmäktige 15.6.2015 godkända delgeneralplanen i pdf-format:

Kungörelse 25.6.2015

Delgeneralplanekarta, godkänd 15.6.2015
Beteckningar och bestämmelser
Beskrivning

Beskrivningens bilagor:

Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2. Sammandrag av responsen på strukturmodellerna
Bilaga 3. Sammandrag av responsen på det preliminära planutkastet
Bilaga 4. Delgeneralplaneutkastets bemötanderapport
Bilaga 5. Delgeneralplaneförslagets bemötanderapport
Bilaga 6. Promemoria från förslagsskedets myndighetssamråd
Bilaga 7. Den korrigerade delgeneralplanens bemötanderappor
Bilaga 8. Beskrivning av naturobjekten på delgeneralplaneområdet
Bilaga 9. Ekoeffektivitetsutredning för delgeneralplanen för Tallmo
Bilaga 10. Trafikplanering för Tallmo delgeneralplan, Sito
Bilaga 11. Trafikprognos för gränsområdet mellan Sibbo och Kervo, Strafica
Bilaga 12. Dagvattenutredning för delgeneralplanen för Tallmo
Bilaga 13. Vattenförsörjningsplan för delgeneralplanen för Tallmo

Plan för genomförande

Förslagsskedet

Korrigerat delgeneralplaneförslag

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt möte 17.6.2014 (Protokollsutdrag, 11 Mb) lägga fram det korrigerade förslaget till delgeneralplan för Tallmo.

Det korrigerade delgeneraplaneförslaget var framlagt under tiden 4.8.-15.9.2014

Torsdag 28.8.2014 kl. 15-19 ordnades en planutställning i FBK-huset Talmukka (Tallmobågen 50) där man kunde bekanta sig med delgeneralplaneförslaget och utredningsmaterialet.

Responsen från förslagsskedet har legat som grund för utarbetandet av det korrigerade delgeneraplaneförslaget för Tallmo. Responsen från förslagsskedet har sammanställts i en bemötanderapport där bemötandena till inlämnade anmärkningar och utlåtanden har getts. Det är m.a.o. en beskrivning om hur responsen har tagits i beaktande vid utarbetandet av det korrigerade planförslaget. Om responsen inte har kunnat beaktas, förklaras här också varför. Bemötanderapporten var framlagd samtidigt med det övriga materialet.

Delgeneralplaneförslagets karta
Delgeneralplaneförslagets karta, fastighetsgränserna med rött
Delgeneralplaneförslagets beteckningar och bestämmelser
Delgeneralplaneförslagets beskrivning (35 Mb)

Delgeneralplaneförslagets bemötanderapport

Beskrivningens bilagor:

Bilaga 1: Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2. Sammandrag av responsen på strukturmodellerna
Bilaga 3. Sammandrag av responsen på det preliminära planutkastet
Bilaga 4. Delgeneralplaneutkastets responsrapport
Bilaga 5. Delgeneralplaneförslagets bemötanderapport
Bilaga 6. Promemoria från förslagsskedets myndighetssamråd (rapporten är tyvärr endast på finska)
Bilaga 7. Beskrivning av naturobjekten på delgeneralplaneområdet (rapporten är tyvärr endast på finska)
Bilaga 8. Ekoeffektivitetsutredning för delgeneralplanen för Tallmo (rapporten är tyvärr endast på finska)
Bilaga 9. Trafikplanering för Tallmo delgeneralplan, Sito (13 Mb) (rapporten är tyvärr endast på finska)
Bilaga 10. Trafikprognos för gränsområdet mellan Sibbo och Kervo, Strafica (rapporten är tyvärr endast på finska)
Bilaga 11. Dagvattenutredning för delgeneralplanen för Tallmo (20 Mb) (rapporten är tyvärr endast på finska)
Bilaga 12. Vattenförsörjningsplan för delgeneralplanen för Tallmo (rapporten är tyvärr endast på finska)

Delgeneralplaneförslaget

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 10.9.2013 att lägga fram delgeneralplaneförslaget för Tallmo.

Detaljplaneförslaget var framlagt 26.9.–25.10.2013.

Delgeneralplaneförslaget har utarbetas på basis av responsen från delgeneralplaneutkastet. Vi har sammanfattat responsen från delgeneralplaneutkastet i en responsrapport, där man gett bemötande på åsikterna och utlåtandena, alltså berättat hur man beaktat åsikterna då man utarbetat planförslaget eller om man inte kunnat beakta åsikterna, så varför man inte gjort det. Man kan bekanta sig med responsrapporten då den finns till påseende samtidigt med det övriga materialet för delgeneralplaneförslaget.

Planutställningens 1.10.2013 presentationsplancher (42 Mb)

Delgeneralplaneförslagets plankarta
Delgeneralplanekarta, fastighetsgränserna märkta med rött
Beteckningar och bestämmelser för delgeneralplaneförslag
Förslag till delgeneralplan, beskrivning (28,7 Mb)

Delgeneralplaneutkastets responsrapport

Bilagorna till beskrivningen
Bilaga 1: Program för deltagande och bedömning
Bilagorna 2 och 3: Sammandrag av responsen på strukturmodellerna och det preliminära planutkastet
Bilaga 4: Delgeneralplanens responsrapport
Bilaga 5: Beskrivning av naturobjekten på delgeneralplaneområdet (rapporten är tyvärr endast på finska)
Bilaga 6: Ekoeff ekoeffekvitetsutredning för delgeneralplanen för Tallmo (rapporten är tyvärr endast på finska)
Bilaga 7: Trafikplan för delgeneralplanen för Tallmo, Sito Oy
(rapporten är tyvärr endast på finska)
Bilaga 8: Trafikprognos för gränsområdet mellan Sibbo och Kervo, Strafica (rapporten är tyvärr endast på finska
Bilaga 9: Dagvattenutredning för delgeneralplanen för Tallmo (rapporten är tyvärr endast på finska)
Bilaga 10: Vattenförsörjningsplan för delgeneralplanen för Tallmo (rapporten är tyvärr endast på finska)
Bilaga 11: Förminskning av delgeneralplaneförslagets karta
Bilaga 12: Planbeteckningarna och -bestämmelserna i delgeneralplaneförslaget

Beredningsskedet

Planläggningssektionen har beslutat lägga fram delgeneralplaneutkastet för Tallmo (10.10.2012) för växelverkanförfarande.
Presentationsdior (10.10.2012)

Delgeneralplaneutkastets plankarta
Beteckningar och bestämmelser för delgeneralplaneutkast
Utkast till delgeneralplan, beskrivning (18 Mb)

Planutställningens 6.11.2012 presentationsplancher 1-4
Planutställningens 6.11.2012 presentationsplancher 5-8

***

Det preliminära delgeneralplaneutkastet presenterades vid invånartillfället på Tallmo skola 31.5.2012.

Med de erhållna åsikterna från det preliminära planutkastet som grund utarbetas det egentliga planutkastet. Målet är att planutkastet läggs fram under den kommande hösten 2012 för insamlande av åsikter.

Invånarkvällens presentationsmaterial 31.5.2012:

Det preliminära delgeneralplaneutkastet 31052012
Förklaringar till det preliminära utkastets beteckningar 31052012

Invånarkvällens presentationsmaterial 31.5.2012 inledning – Syftet med delgeneralplanen och hur planeringen framskrider

Invånarkvällens presentationsmaterial 31.5.2012 presentationsdior 1-22
Invånarkvällens presentationsmaterial 31.5.2012 presentationdior 23-28
Invånarkvällens presentationsmaterial 31.5.2012 presentationdior 29-37

***

Som grund för delgeneralplanearbetet har man i första hand utarbetat strukturmodeller som gestaltar områdets markanvändning.

Planläggningssektionen har beslutat 28.3.2012 lägga fram offentligt beredningsmaterialet för Tallmo delgeneralplan (strukturmodellerna, bedömningsrapporten, basutrednings- och målrapporten och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning) för växelverkanförfarande.

Alternativa strukturmodeller, RINGEN, SÖDER och NORR
Strukturmodellernas utvärdering -beskrivning
Basutredningar och målsättningar -rapport
Reviderat program för deltagande och bedömning

De preliminära strukturmodellerna/utvecklingsbilderna presenterades vid ett invånartillfälle torsdag 1.12.2011 kl 17.30-20 i Tallmo skola (Satotalmavägen 11). Vid tillfället samlades in intressenternas synpunkter om de olika strukturmodellsutkasten.

Invånarkvällens 1.12.2011 presentationsmaterial:

Invånarkvällens 1.12.2011 inledning
Invånarkvällens 1.12.2011 presentationsdior 1-4
Invånarkvällens 1.12.2011 presentationsdior 5-8
Invånarkvällens 1.12.2011 presentationsdior 9-10
Invånarkvällens 1.12.2011 presentationsdior 11-12
Invånarkvällens 1.12.2011 presentationsdior 13-14


Startskedet

Arbetet med delgeneralplanen för Tallmo anhängig   
Kungörelse om anhängighet 17.3.2011

Program för deltagande och bedömning (PDB) angående delgeneralplanearbetet har utarbetats i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 63 §. I PDB definieras principerna och förfarandet för deltagande och växelverkan vid utarbetandet av planen samt metoderna för planens konsekvensbedömning. 
Program för deltagande och bedömning

Byggförbud i enlighet med 38 § och åtgärdsbegränsning i enlighet med 128 § i markanvändnings- och bygglagen har utfärdats (kommunstyrelsen 1.3.2011 § 77) fram till 31.12.2015 för utarbetandet av delgeneralplanen. Byggförbudet och åtgärdsbegränsningen berör inte TP-områdena enligt Generalplan för Sibbo 2025
Kungörelse om utfärdande av byggförbud och åtgärdsbegränsning, pdf
Karta över områden för byggförbud- och åtgärdbegränsning, pdf

Kommunstyrelsen godkände vid sitt möte 15.2.2011 (§ 54) planeringsmålen som grund för Tallmo delgeneral-planearbete. Planeringsmålen styr utarbetandet av delgeneralplanen för området. Åsikter om planeringsmålen kan framföras i samband med att programmet för deltagande och bedömning (PDB) är framlagt. Planerings-målen kommer vid behov att revideras på basen av inlämnade åsikter under planarbetets gång.
Planeringsmål för arbetet med Tallmo delgeneralplan, pdf

Startskedets invånartillfälle hölls 18.11.2010 på Tallmo FBK-hus Talmukka. Vid tilläfället presenterades utgångspunkterna för planläggningsarbetet och intressenternas åsikter om målen för områdets utveckling insamlades.
Invånarkvällens presentationsmaterial, pdf

En invånar- och aktörsenkät genomföredes under sommaren och hösten 2010. Enkäten kommer att ligga till grund för delgeneralplanearbetet för Tallmo. Via enkäten insamlades vid sidan av utgångsdata intressenternas åsikter om målen för områdets utveckling. Enkäten genomfördes i två ettapper 16.6.-31.8.2010 och 4.11.-28.11.2010. Man kunde besvara enkäten såväl i internet som på papper.
Sammandrag av sommarens och höstens invånarenkät, pdf

Utredningar

Delgeneralplan för Tallmo, trafikutredning – trafikplan, uppdatering. Sito Oy, 14.5.2014 (på finska)
Delgeneralplan för Tallmo, uppdatering av trafikutredningen – trafikprognos. Sito Oy. (på finska)
Delgeneralplan för Tallmo, uppdatering av trafikutredningen – granskning av trafikens funktionalitet. Sito Oy. (på finska)

Ekoeffektivitetsgranskning 27.2.2013 (rapporten är tyvärr endast på finska)

Delgeneralplan för Tallmo - Trafikplan 26.4.2013 (rapporten är tyvärr endast på finska)
Trafikplan, bilagor (10 Mb)

Trafikprognos för gränsområdet mellan Sibbo och Kervo 10.5.2013 (rapporten är tyvärr endast på finska)

Vattenförsörjningsplan för delgeneralplanen för Tallmo 22.4.2013 (rapporten är tyvärr endast på finska)

Tallmo, dagvattenutredning, rapport (rapporten är tyvärr endast på finska)
Tallmo, dagsvattenutredning, bilaga 1
Tallmo, dagsvattenutredning, bilaga 2
Tallmo, dagsvattenutredning, bilaga 3

Byggbarhetsutredning för järnvägsunderfarter på sträckan Tallmo, Kervo-Borgå, beskrivning (rapporten är tyvärr endast på finska)
Byggbarhetsutredning för järnvägsunderfarter på sträckan Tallmo, Kervo-Borgå, ritningar

Tallmo Kalkberget - arkeologisk inventering 2011 (rapporten är tyvärr endast på finska)   

Tallmo fågel- och åkergrodsutredning 2011 (rapporten är tyvärr endast på finska)

Tallmo naturinventering, pdf (11 Mb)

Landskapsutredning för Tallmo, pdf
Landskapsutredning för Tallmo bilagor, pdf

Bullerutredning över spårtrafiken Tallmo-Nickby (på finska med svensk resumé)
Bullerutredningens kartor 1-10, (11 Mb)
Bullerutredningens kartor 11-20, (7,7 Mb) 

Vibrationsutredning över spårtrafiken Tallmo-Nickby (på finska med svenska resumé)
Vibrationsutredningens bilagor (9,7 Mb)

Annat som gäller området

Diplomarbetet visionerar Tallmos framtid som en tätort med 7 000 invånare.

Arkitektstudent Leena Holmila, som utexaminerats från Uleåborgs universitet, gjorde som sitt diplomarbete en vision av Tallmo-områdets tänkbara framtida markanvändning. Holmilas arbete utfördes som ett separat projekt i anknytning till den pågående delgeneralplaneringen av Tallmo och kommunen gav Holmila fria händer till idéproduktion.

Bekanta dig med Holmilas diplomarbete via länkarna nedan!

Tavataan Talmassa! - hidasta asumista Sipoossa
Tavataan Talmassa! planssit 1-4 (pdf, 14.2 Mb)
Tavataan Talmassa! planssit 5-8 (pdf, 9.5 Mb)
Tavataan Talmassa! presentation på finska (pdf, 10.2 Mb)

Senast ändrat 21.01.2019