G 22 Delgeneralplan för Sibbesborg

 

Suomeksi

Sibbesborgområdet ligger i Sibbo kommun, i omgivningarna kring Sibboviken, nära havet. Planområdet omfattar tätorten Söderkulla som har blivit ett centrum för Södra Sibbo och har goda trafikförbindelser. Sibbo kommuns egentliga centrum Nickby ligger 10 km norrut från planeringsområdet. Till Helsingfors centrum är avståndet 30 km och till Borgå stad 20 km.

Sibbesborg är ett storskaligt projekt som dels syftar till att svara på huvudstadsregionens behov av tillväxt och dels ska styra mot ett hållbart sätt för samhällsstrukturen att växa. Detta innebär en förändring i Sibbos samhällsstruktur samt en förändring i planeringskulturen då målet med projektet även är att utveckla samhällsplaneringens sätt och praxis på ett bredare plan. Områdets utveckling baserar sig på resultaten från den internationella planeringstävlingen om ett hållbart samhälle i Sibbesborg som arrangerades år 2011 samt på flera regionala planer och program.

Enligt Generalplan för Sibbo 2025 ska Söderkullaområdet utvecklas kraftigt. För området utarbetas rättsverkande delgeneralplaner, vars främsta syfte är att styra detaljplaneringen och fasindelningen av genomförandet.

Planområdenas gränsdragningar har ändrats så att Vainudden, öarna Ängesholmen och Borgarholmen samt Hitå, som tidigare har varit en del av Sibbesborg delgeneralplaneområde, har anslutits till delgeneralplaneområdet Gumbostrand-Västerskog. Kungörelsen om gränsändringar 3.4.2020 här.

Målet är på 2020 att bereda planförslaget på nytt enligt markanvändningssektionens anvisningar och lägga fram det på hösten 2020.

Förslagsskedet

Markanvändningssektionen i Sibbo kommun behandlade delgeneralplanen för Sibbesborg vid sitt möte 19.11.2019 och beslöt remittera ärendet för fortsatt beredning (gäller dimensionering).

Byggförbud

Kommunstyrelse har 18.6.2019 § 216 fattat beslut att upphäva byggförbudet (MarkByggL 38 §) för Sibbesborg delgeneralplanområde enligt kommunstyrelsen beslut § 323 (12.12.2017) och bibehålla gällande åtgärdsbegränsning (MarkByggL 38 § och 128 §) enligt kommunstyrelsens beslut § 323 (12.12.2017).

Utkastet till delgeneralplan för Sibbesborg var offentligt framlagt 12.1.-4.3.2015 i Sockengården samt i Söderkulla bibliotek.

Utkastet 2015 till Sibbesborg delgeneralplan

Utkastet 2015 till Sibbesborg delgeneralplan kungörelse, 8.1.2015, pdf
Utkastet 2015 till Sibbesborg delgeneralplan, plankarta, pdf
Utkastet 2015 till Sibbesborg delgeneralplan, planbeskrivning, början
Utkastet 2015 till Sibbesborg delgeneralplan, planbeskrivning från sidan 116 till slut

Bilaga 1,    Suunnitteet
Bilaga 2,    Palvelut ja elinkeinot
Bilaga 3,    Netzstadt Sibbesborg
Bilaga 4,    Eco-efficiency, på engelska: tiivistelmä suomeksi
Bilaga 5a,  Kestävyyskriteerit
Bilaga 5b,  Hållbarhetskriterier
Bilaga 6,    Arkkitehtuuri
Bilaga 7a,  Program för deltagande och bedömning
Bilaga 7b,  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Bilaga 8,    Natura-arviointi
Bilaga 9,    Liikenne
Bilaga 10,  Kehityskuva- Utvecklingsbild för Sibbesborg
Bilaga 11,  Metron esiselvitys
Bilaga 12,  Kooste vuoden 2013 seminaareista ja työpajoista
Bilaga 13,  Lähiruoka
Bilaga14a, Sibbesborgin maisema, diplomityön alkuosa
Bilaga14b, Sibbesborgin maisema, diplomityön loppuosa
Bilaga 15,  Vaikutustenarviointi ja vaiheistus
Bilaga 16,  Luonnossa Sibbesborgissa kyselyn tulokset
Bilaga 17,  Illustraatio ja havainnekuvat
Bilaga 18,  Hulevesien hallinnan konsepti
Bilaga 19,  Itäinen kasvukäytävä

 

Senast ändrat 20.11.2020