G 26 Delgeneralplan för Norra Paipis

Målet är att styra markanvändningen i området genom att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkan. I enlighet med riktlinjerna som kommunstyrelsen i Sibbo fastställt ska delgeneralplanen utarbetas genom att undersöka och tillämpa en ny metod vid dimensioneringen av byggrätt. I delgeneralplanen anvisas byggrätterna fastighetsvis utgående från en dimensioneringstabell och dimensioneringsprinciper som utarbetas i planarbetet och som baserar sig på byggbarhetszoner som fastställs under arbetsprocessen. Likabehandlingen av markägarna förväntas uppfyllas så att markägarna får byggrätt på ett jämlikt sätt i alla zoner. Vid definieringen av zoner används som kriterier bl.a. natur- och kulturvärden samt närheten till skola, daghem, vattenledning och avloppsnät, vägnätets kapacitet och tillgängligheten till kollektivtrafik. Målet är att täta byggandet i byns centrum. Dessutom utarbetas i delgeneralplanearbetet en traditionell stomlägenhetsberäkning som jämförelse och som stöd för konsekvensbedömningen. Målet med delgeneralplanearbetet är att utveckla byområdet genom att anvisa byggandet till områden som är lämpliga för landskapet, miljön och den existerande infrastrukturen samt att göra byns centrum tätare. Delgeneralplanen utarbetas som dimensionerande. Generalplan för Sibbo 2025 gäller på området.

Suomeksi

Mer information:

Frågor som rör dimensionering och planeringslösningar: A-Konsultit, Staffan Lodenius, tfn 050 5965421, staffan.lodenius@a-konsultit.fi

Frågor som rör planprocessen och tidtabeller: Sibbo kommun, planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn +358 50 409 3957

 

Förslagsskedet
Ett korrigerad förslag till delgeneralplan för Norra Paipis 2020

På basis av myndighetsutlåtandena och förhandlingarna har det varit nödvändigt att precisera planeringsprinciperna för att utarbeta ett korrigerat förslag till delgeneraplan år 2020. Planeringsprinciperna som ska preciseras är framför allt helhetsdimensioneringen, möjligheten till två bostäder och sidobostäder, tvärsnittstidpunkten samt tillämpningen av 44 § i markanvändnings- och bygglagen. De preciserade planeringsprinciperna godkändes av markanvändningssektionen och kommunstyrelsen i april 2020.

Enligt de nationella direktiven är Sibbo kommun tvungen att inhibera alla planerade invånartillfällen. Situationen gäller tillsvidare. För växelverkan gällande framlagd planförslag kommer kommunen att använda olika verktyg så som videoframställningar, webinarier, workshoppar på distans etc.

En video har publicerats

På grund av undantagsförhållandena som orsakats av coronaviruset har vi ansett det nödvändigt att göra en video där vi presenterar arbetet med Delgeneralplan för Norra Paipis.

Videons viktigaste syfte är att presentera markanvändningssektionens och kommunstyrelsens principer om hur planarbetet ska framskrida.

Se videon här. (ladda och öppna den)

Eftersträvad tidtabell:

 

 

Planförslag 2/2019

Kommunstyrelsen fattade 12.3.2019 beslut om att förlänga framläggningstiden för delgeneralplanen fram till 15.4.2019. Planförslaget var framlagd 25.2.-15.4.2019.
Kungörelse 15.3.2019

(Kungörelse 21.2.2019, pdf)

Plankarta, pdf
Planbeteckningar och -bestämmelserna, pdf
Planbeskrivning, pdf
Bilagor
Dimensioneringssystemet, pdf
Dimensioneringstabell, pdf
Byggplatser fastighetsvis, pdf
Responsrapport, pdf
Hörandeblankett, word
Alla skriftliga anmärkningar togs emot fram till 15.4.2019 kl.14:00, oberoende av vad det står på blanketterna.

ELY's (NMT-centralens) utlåtande 17.4.2019, på finska, pdf

 

Processen:

Markanvändningssektionen i Sibbo kommun behandlade delgeneralplanen för Norra Paipis vid sitt möte 27.11.2017 och beslöt remittera ärendet för fortsatt beredning.

Det har det gjorts ändringar i planen enligt markanvändningssektionens anvisningar och ärendet behandlades på nytt i markanvändningssektionen 19.3.2018, där det remitterades på nytt för beredning.

Markanvändningssektionen i Sibbo kommun behandlade delgeneralplanen för Norra Paipis vid sitt möte 24.9.2018 och beslöt remittera ärendet för fortsatt beredning.

Markanvändningssektionen i Sibbo kommun behandlade delgeneralplanen för Norra Paipis vid sitt möte 19.11.2018 och beslöt igen remittera ärendet för fortsatt beredning.

Kommunstyrelsen behandlade delgeneralplanen för Norra Paipis 12.2.2019 och beslöt lägga fram planförslaget.

 

Kommunstyrelsen behandlade delgeneralplanen för Norra Paipis 12.3.2019 och beslöt om att förlänga framläggningstiden för delgeneralplanen fram till 15.4.2019.

Invånartilfälle 6.3.2019 på Widegård

Beredningsskedet

Markanvändningssektionen beslöt december 2016 lägga fram planutkastet för Norra Paipis delgeneralplan och det övriga beredningsmaterialet.

Planen var framlagt 30.1.-28.2.2017

Utkastet till delgeneralplan och det övriga beredningsmaterialet:

Kungörelse 25.1.2017, pdf
Planutkastet, pdf
Planbeteckningar och -bestämmelser, pdf
Planbeskrivning, pdf
Maisemaselvitys, pdf
Kirjoverkkoperhosselvitys, pdf
Liito-oravaselvitys, pdf
Natura-arvio, pdf
Dimensioneringssystem, pdf
Strukturmodeller, pdf

Utlåtanden av planutkastet, pdf

Presentation på byakvällen 7.2.2017, pdf, storlek 26Mb

Bekanta dig med planläggningsprosessen här.

Program för deltagande och bedömning 8.2.2016 (OAS).
Kungörelsen 18.2.2016
Byggförbud


Första invånartillfälle var 29.2.2016

Presentation 29.2.2016 invånartillfälle, ppt, storlek 42 Mb
Sammandrag av grupparbeten

Sammandrag av svaren på enkäten som gäller Norra Paipis, på finska
- början av sammandrag
- slutet av sammandrag

Rapport över utgångsläget 12.4.2016 17 Mb Tyvärr dokumentet öppnar sig inte i alla maskiner. Därför har vi delat rapporten: 
Rapport över utgångsläget, början, sidor 1-29 (6,8 Mb)
Rapport mellersta delen, sidor 30-39 (8,9 Mb)
Rapport slutdelen, sidor 40-45 (2,8 Mb)

Dimesioneringsseminarium 13.5.2016 Lilla Villan

Program av dimensioneringsseminarium 13.5.2016 Lilla Villan, pdf
Matti Laitio: Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella,  Ympäristöministeriö, pdf
Anita Pihala: Maaseutualueiden kaavoituksen periaatteet Nurmijärvellä, pdf
Staffan Lodenius: Mitoitusseminaarin yleisesitys, pdf
Panu Söderström: Paikkatietopohjaisiin edullisuusvyöhykkeisiin perustuva mitoitusjärjestelmä, pdf
Promemoria av dimensioneringsseminarium 13.5.2016 - tilaisuuden muistio, pdf

 

Utredningar som gäller delgeneralplaneområdet:

Sipoon tieliikenteen meluselvitys 2006, reviderad 2010

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys 2006 alku,  
Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys 2006 loppuosa

Sipoon historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi, 2007

Sipoon manneralueen esihistoriallisen ajan ja saariston esihistoriallisen sekä historiallisen ajan muinais-jäännösten inventointi, 2007

Sipoon lepakkokartoitus, 2006

Kaupan palveluverkkoselvitys, 2025

Sipoon yleiskaava 2025 – Liikenneverkkoselvitys, 2008

Sipoon yleiskaava-alueiden luontoselvitykset, 2006

Ekologinen verkosto Itä-Uudenmaan liiton alueella, 2002

Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnon ympäristöt (MALU), 2010

Sibbo kommuns grön- och rekreationsområdesstrategi, 2011

Maisemanhoidon ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Sipoonjoen valuma-alueella Sipoossa, Pornaisissa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014-2023, Sipoon kunta 2014-2023

Sipoon kunnan vesi- ja viemäriverkosto 2015

Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelma, 2012

 

HRT:s utredningar som gäller trafik:

Saavutettavuustarkastelut ja joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuus, SAVU&MASA

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, HLJ 2015

Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma, 2011

Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely, 2011

Sipoon joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys, palvelutason määrittäminen ja linjastosuunnitelma 2013

Senast ändrat 29.05.2020