G 21 Delgeneralplan för Immersby

Suomeksi

Planområdet, Immersby bytätort och delar av Hindsby och Östersundom ligger i sydvästra Sibbo norr om Borgåleden (E18) cirka 7 kilometer söder om Nickby centrum. Planområdets totala areal är cirka 1270 ha och cirka 330 fastigheter finns på området. Väster om planområdet ligger städerna Helsingfors och Vanda, på nordvästra och norra sidan ligger Sibbo Storskog och öster om området Sibbo å och Söderkulla.

Planområdets läge på guidekartan

Målet för delgeneralplanen är att utveckla byområdet och att styra markanvändningen så, att nybyggnation anvisas på lämpliga platser i landskapet och miljön och att den kompletterar den befintliga samhällsstrukturen.

Delgeneralplanen som utarbetas har rättsverkan. Vid delgeneralplanearbetet görs en stomlägenhetsutredning och fastighetsspecifika kalkyler av byggrätten.

 

Laga kraft

Delgeneralplanen för Immersby träder i kraft 23.5.2019
Kungörelse om laga kraft 23.5.2019 (pdf)

Godkännande

Helsingfors förvaltningsdomstol har beslutat förkasta de två besvär som lämnats över beslutet om godkännande av planen. Besvär över beslutet har lämnats till Högsta förvaltningsdomstolen.
Högsta förvaltningsdomstolen har 2.5.2019 förkastat besväret över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut.

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.6.2016 § 112 godkänt delgeneralplanen för Immersby.
Kungörelse om godkännande 23.6.2016 (pdf)

Plankarta (pdf)
Planbestämmelser (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor 1-2, (pdf)
Bemötanden till förslagsskedets utlåtanden och åsikter (pdf)

Förslagsskedet

Förslaget till delgeneralplan var framlagt 13.8.-14.9.2015.

Kungörelse 13.8.2015 om framläggandet av förslaget till Immersby delgeneralplan (pdf)

Materialet som pdf-filer:

Förslaget till delgeneralplan
Planbeteckningar

Planbeskrivning


Beskrivningens bilagor: Program för deltagande och bedömning
Stomlägenhetsutredning
Promemoria från myndighetssamrådet
Utlåtanden och åsikter som inlämnats om planutkastet samt bemötanden till dem
Tillägg till bemötandena

Tilläggsutredningar som pdf-filer (på finska):

Arkeologisk kompletteringsinventering av historiska byplatser
Utvärdering av den byggda kulturmiljön i Immersby
Naturutredning, uppdaterad 13.10.2014

Planutställning
Tisdag 18.8.2015 presenterades delgeneralplaneförslaget för Immersby kl. 16–19 vid en planutställning på Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2).

Beredningsskedet

Utkastet till delgeneralplan var framlagt 26.9.–25.10.2013

Kungörelse 26.9.2013 om framläggandet av utkastet till delgeneralplan för Immersby (pdf)

Materialet som pdf-filer:

Utkastet till delgeneralplan
Planbeteckningar

Planbeskrivning
Beskrivningens bilagor:
Program för deltagande och bedömning

Stomlägenhetsutredning
Promemoria från myndighetssamrådet

Utredningarna (på finska) som pdf-filer:

Naturutredning
Bilaga 1, Värdefulla naturobjekt
Bilaga 2, Hotade och sällsynta arter

Landskapsutredning
Bilaga 1, Landskapsstruktur
Bilaga 2, Landskapsbild
Bilaga 3, Landskapsvärden
Bilaga 4, Rekommendationer

Bullerutredning
Bilaga 1, Genomsnittsljudnivåer, dag
Bilaga 2, Genomsnittsljudnivåer, natt

Planutställning 16.10.2013
En planutställning för Immersby delgeneralplan ordnades i Immersby FBK-huset. I samband med utställningen kunde man diskutera med planerarna och ge respons med tanke på planens vidareutveckling.

Kommentarer och ändringsförslag från planutställningen
- Planutställningens 16.10.2013 kommentarer och ändringsförslag från planutställningen på plankartan

Startskedet

Delgeneralplanen kungordes anhängig 6.6.2012.

Kungörelse 6.6.2012, (pdf)
Program för deltagande och bedömning, uppdaterat 5.9.2013 (pdf)

Vid det öpppna invånartillfället 19.6.2012 kl 17.30-19.00 presenterades utgångspunkterna för delgeneralplanen och områdets utveckling diskuterades i grupper. Resultatet av grupparbetena har sammanställts.

Invånartillfällets diapresentation (pdf)

Sammandrag av grupparbetena SWOT-analys (finska), (pdf)
Sammandrag av grupparbetena, karta (finska), (pdf)

Senast ändrat 23.05.2019