G 18 Delgeneralplan för Eriksnäs

Sibbo kommun utarbetar en delgeneralplan med rättsverkningar för Eriksnäs, som ligger öster om Sibboviken, söder om Söderkulla. I generalplan för Sibbo 2025 är området till största del utredningsområde. Delgeneralplanen möjliggör cirka 10 000 nya invånare och omkring 1 000 nya arbetsplatser i området. Suomeksi

Området ska i enlighet med kommunens tillväxtstrategi utvecklas till ett betydande, nytt bostadsområde med service och arbetsplatser.
Målet är att bygga upp ett nytt delområde där strukturen stödjer sig på kollektivtrafiken – på lång sikt på spårtrafiklösningen i Söderkulla.


Inom ramen för arbetet med en delgeneralplan för Eriksnäs kommer man även att granska markanvändningen i Hangelbyområdet i enlighet med ett planläggningsinitiativ av en markägare. Utvecklandet av området har organiserats mellan Sibbo kommun och den största sammanslutningen av markägare i området. 
Delgeneralplanearbetet för detta område är en del av det s.k. distriktsutvecklingsprojektet, för vilket ett styrande samarbetsorgan har tillsatts mellan kommunen och markägarna.

Delgeneralplaneringen baserar på Nylands andra etapplandskapsplan, som blev fastställd av Miljöministeriet 30.10.2014. Den fjärde etapplandskapsplanen för Nyland har blivit godkänt 24.5.2017. I planen fastställs de gemensamma utvecklingslinjerna för bland annat för grönstruktur.

Arbetet med detaljplan för Eriksnäs II har inletts på området 2011.

 

Kontaktuppgifter

Planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn +358 50 409 3957
e-postadresser i form: förnamn.efternamn@sibbo.fi


Försslagskedet

Planförslaget var första gången offentligt framlagt 17.4 – 17.6.2014. På basen av anmärkningar och utlåtanden som lämnades in för planförslaget, bestämdes det att omarbeta planförslaget och framlägga det offentligt på nytt. Det korrigerade planförslaget presenterades på en planutställning den tredje och fjärde februari 2015 på Söderkulla biblioteket.

Korrigerad planförslag var framlagt 12.1.- 4.3.2015.

Kungörelse 8.1.2015 om framläggandet av korrigerad planförslag för Eriksnäs 12.1-4.3.2015
Plankarta med beteckningar och bestämmelser, pdf
Beteckningar och bestämmelser, pdf
Planbeskrivning, pdf

Bilagor från första gången:
Planbeskrivningens bilagor 1-3, från första gången: Bilaga 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Bilaga 2 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 3 Kulttuurimaisemaselvitys

Bilagor 4-6, från första gången: Bilaga 4 Tekniset selvitykset, Bilaga 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Bilaga 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys
Bilagor 7-11, från första gången: Bilaga 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Bilaga 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Bilaga 9 Katutilat, Bilaga 10 Delgeneralplaneutkastets responsrapport, Bilaga 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi

Bilagor som man har tillsatt:

Bilaga 12, som man har tillsatt: Rantakorttelitutkielmat
Bilaga 13, som man har tillsatt: Sibbesborgin Sipoonjokeen kohdistuva Natura-arvio
Bilaga 14, som man har tillsatt: Pääkaupunkiseudun itäinen kasvukäytävä
Bilaga 15, som man har tillsatt: Östersundomin yhteisen yleiskaavan vesiliikenneselvitys
Bilaga 16, som man har tillsatt: Responsrapport till utlåtanden och anmärkningar

Bekanta dig med planläggningsprosessen här.

Planförslaget offentligt framlagt 17.4.-17.6. 2014 (första gången)

Planförslaget var första gången offentligt framlagt i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen 17.4 – 17.6.2014 .

Tisdag 13.5.2014 och onsdag 14.5.2014  presenterades delgeneralplaneförslaget vid en planutställning i servicehuset Lindas festsal i Söderkulla. Materialet från planutställning finns i två delar:
Material av planutställningen den 13 och 14 Maj 2014, del 1 och
Material av planutställning den 13 och 14 Maj 2014, del 2.

Kungörelse 17.4.2014 om framläggandet av Eriksnäs planförslag 17.4-17.6.2014 (första gången)
Plankarta
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning

Planbeskrivningens bilagor 1-3: Bilaga 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Bilaga 2 Program för deltagande och bedömning, Bilaga 3 Kulttuurimaisemaselvitys
Bilagor  4-6: Bilaga 4 Tekniset selvitykset, Bilaga 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Bilaga 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys
Bilagor 7-11: Bilaga 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Bilaga 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Bilaga 9 Katutilat, Bilaga 10 Delgeneralplaneutkastets responsrapport, Bilaga 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi
Bilagor 12-13: Bilaga 12 Delgeneralplanekarta, förminskning samt beteckningar och bestämmelser i delgeneralplanen

Beredningsskedet

Promemoria från 29.11.2012 invånarkväll, tyvärr endast på finska.

Vidareutvecklat delgeneralplaneutkast, presentationsmaterial från invånarmötet, 29.11.2012
Utkastet till delgeneralplan var framlagt 1.9.-3.10.2011.
Kungörelse 1.9.2011 on framläggandet av Eriksnäs delgeneralplanens utkast 1.9.-3.10.2011
Promemoria från 6.9.2011 invånarkväll, tyvärr endast på finska

Utkast till Eriksnäs delgeneralplan, karta
Planutkastets beskrivning:
Delgeneralplaneutkastets beskrivning, sidor 1-19, 7,5 Mt
sidor 20-39, 5,9 Mt
sidor 40-72, 7,4 Mt
Bilagor
Presentation av delgeneralplanens strukturmodeller 23.11.2010
Promemoria från invånarkväll 23.11.2010, tyvärr endast på finska

Startskedet

 

Planarbetet kungjordes anhängigt 15.9.2010.

Programmet för deltagande och bedömning uppdaterat 2013.

Laatutavoitteet
Visio Eriksnäsin tulevaisuudesta

 

Utredningar som berör planarbetet

 

Utredningar som berör området, på finska

Utredningar av Ramboll Finland Oy år 2013:
Eriksnäs delgeneralplan -  Tekniska utredningar och planering- osayleiskaavan tekniset selvitykset ja suunnittelu
Eriksnäs delgeneralplan -  behovsprövningen för Natura-bedömningen av Sibboviken - Sipoonjoen Naturatarveharkinta
Eriksnäs delgeneralplan -  konsekvensanalys - vaikutusten arviointi
Bilagor:
Eriksnäs delgeneralplan -  gatuhierarkin - katuhierarkia
Eriksnäs delgeneralplan -  trafikplan - liikennesuunnitelma
Eriksnäs delgeneralplan -  gatunätet södra delen -katuverkko eteläosa
Eriksnäs delgeneralplan -  gatunätet norra delen - katuverkko pohjoisosa
Eriksnäs delgeneralplan -  lättrafikrutter - kevyenliikenteen reitit
Eriksnäs delgeneralplan -  bussförbindelser - bussiyhteydet
Eriksnäs delgeneralplan -  busshållsplatser - bussipysäkit
Eriksnäs delgeneralplan -  trafikprognos och -granskning - liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelu
Eriksnäs delgeneralplan -  vattenförsörjningens plankarta - vesihuollon suunnitelmakartta

Översikt av de historiska kartorna

Utredning om ytvatten på finska

Maisemaselvitys på finska 
Maisemaselvityksen täydennys
Maisemaselvityksen täydennys, liite, bilaga 1
Maisemaselvityksen täydennys, liite, bilaga 2
Maisemaselvityksen täydennys, liite, bilaga 3
Maisemaselvityksen täydennys, liite, bilaga 4

Etelä-Sipoon liikennevisio

Bullerutredning:
Lausunto melusta, på finska, pdf
Liite lausuntoon melusta, del 1
Liite lausuntoon melusta, del 2
Liite lausuntoon melusta, del 3
Liite lausuntoon melusta, del 4
Liite lausuntoon melusta, del 5

Naturutredningar:
Luontoselvitys 2011-12, del 1, pdf
Luontoselvitys 2011-12, del 2, pdf
Faunatican luontoselvitys 2010
Luontoselvitys Eriksnäsiin 4.7.2011

Senast ändrat 01.11.2019