G 24 Upphävande av delgeneralplan
för Söderkulla 2015

Upphävandet av delgeneralplanen gäller Delgeneralplan för Söderkulla 2015, vilken godkändes av Sibbo kommunfullmäktige 28.1.2002 och vann laga kraft 10.2.2005 efter en besvärsprocess. Planen är en plan med rättsverkningar. Delgeneralplan för Söderkulla 2015 gäller i en del av Hitå-Ormträsk och Majvik, dvs. i de områden av den kommuntäckande generalplanen, Generalplan för Sibbo 2025, som inte fastställdes i Helsingfors förvaltningsdomstols och Högsta förvaltningsdomstolens beslut. suomeksi

Målen i Delgeneralplan för Söderkulla 2015 har föråldrats och planen upphävs. Upphävandet gäller endast de områden i Hitå-Ormträsk och Majvik som  var i kraft.

Frågor om byggande på planområdet besvaras av Byggnadstillsyningen. I Sibbo förutsätter byggande utanför detaljplaneområde alltid undantagslov och/eller avgörande av planeringsbehov. 

Upphävande av delgeneralplan för Söderkulla 2015 trädde i kraft 22.5.2014. 
På området gäller Östra Nylands landskapsplan, Östra Nylands landskapsplankarta

Områdets östra delen ingår i planeringsområdet för delgeneralplan för Sibbesborg.
Områdets västra delen ingår i planeringsområdet för Östersundom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsskedet

Sibbo fullmäktige har 7.4.2014 godkänt upphävandet av Söderkulla 2014 delgeneralplan. KFGE § 29.
Upphävande av delgeneralplan för Söderkulla 2015 trädde i kraft 22.5.2014, kungörelse.

Förslagsskedet

Förslaget till upphävandet av delgeneralplan för Söderkulla 2015 som ingår i kommunens planläggningsprogram för åren 2013-2016 och program för deltagande och bedömning var offentligt framlagda 30.1.2014 – 28.2.2014 i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby samt i biblioteket i Söderkulla.
Beslut av markanvändningssektion, 11.12.2013.  Kungörelse 30.1.2014.

Kommuninvånare och intressenter har rätt att framföra sina anmärkningar på planförslaget och åsikter om tillräckligheten för programmet för deltagande och bedömning. Den skriftliga responsen ska vara kommunen tillhanda senast 28.2.2014 kl. 14.00, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO.

 

Motiveringar till planeändringen

Enligt 35 § och 36 § i markanvändnings och bygglagen (MBL) ska kommunen se till att en generalplan utarbetas och hålls aktuell.

Målet med planeringen och planläggningen i Sibbo är att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. Enligt markanvändnings- och bygglagen är syftet med neralplanläggningen att ange principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisa nödvändiga områden till grund för den detaljerade planeringen av markanvändningen (35 § MBL). En mer detaljerad planering eller beviljande av lov kan inte grunda sig på en öråldrad plan. I planläggningssystemet är det landskapsplaneringen som styr generalplaneringen och detaljplaneringen (4 § och 32 § MBL). Målen och innehållet i Delgeneralplan för Söderkulla 2015 har föråldrats i förhållande till landskapsplaneringen och därmed uppfyller generalplanen inte syftet i markanvändnings- och bygglagen.

Målen för markanvändningen och planläggningssituationerna i Södra Sibbo har förändrats i snabb takt för att på ett hållbart sätt svara mot tillväxten i huvudstadsregionen. Efter godkännandet av Delgeneralplan för Söderkulla 2015 har flera regionala planer och program utarbetats för området, vilka tar fasta på markanvändningen som en helhet. Sibbo kommun strävar efter att svara på det markanvändningstryck som Helsingforsregionen utsätts för och att balansera regionstrukturen i metropolen genom att möjliggöra tillväxt i östlig riktning. Avsikten är att styra den stadsstruktur som förläggs till området på ett hållbart sätt så att den stödjer sig på kollektivtrafiken och Söderkulla centrum. Delgeneralplan för Söderkulla 2015 är i inget hänseende förenligt med dessa mål och bör därför upphävas som en föråldrad plan.

Målåret för Söderkulla delgeneralplan har varit 2015, så planen håller på att gå ut även tidsmässigt.

Enligt delgeneralplanen för Söderkulla är målet för befolkningstillväxten i området 1,6–2,9 % per år. Med den här takten har Söderkulla ca 4 100–5 300 invånare år 2015. Denna siffra har redan uppnåtts, dvs. planreserven har utnyttjats.

Planebestämmelser som upphävs

Hitå-Ormträsk områden:

I delgeneralplanen för Söderkulla är Hitå-Ormträsk en jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden (MY). Enligt planbeteckningarna är området avsett för jord- och skogsbruk samt för byggande i anslutning till det.

Byggplatsen ska vara minst 30 000 m². Befintliga byggnader får grundrenoveras på ett sätt som motsvarar nybyggnation (bygginskränkning 43 § 2 mom. MBL). Jordbyggnadsarbeten, fällning av träd eller annan därmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet får inte vidtas utan tillstånd (tillstånd för miljöåtgärd enligt 128 § MBL). I delgeneralplanens beteckningar rekommenderas vidare att bastubyggnadens minimiavstånd från strandlinjen ska vara 20 meter på strandzonen.

 

Majvik område:

I delgeneralplanen för Söderkulla anvisas tre småhusdominerade bostadsområden (AP-2) samt ett småhusdominerande bostads-område (AP-1) längs Immersbyvägen norr om Nya Borgåvägen. Beteckningen AP-1 avser bostadsområde där småhus får uppföras. På området får också placeras sådan närservice och sådana rekreationsområden som är nödvändiga för boendet.

Sådana mindre arbetsutrymmen som inte föranleder buller, tung trafik, luftföroreningar eller med dessa jämförbara miljöstörningar får placeras i anslutning till boende. Byggplatsens areal ska vara minst 5 000 m².

 

 

 

Från startskedet till förslagskedet
Program för deltagande och bedömning framlagt
Kungörelsen av anhägiggörande och framläggande av program för deltagande och bedömning

Anhängiggörande
Vid upphävandet av en plan iakttas samma faser som vid utarbetandet av en plan när det gäller växelverkan och deltagande. Upphävandet startar när planarbetet kungörs anhängigt, arbetet planeras samt programmet för deltagande och bedömning utarbetas (63 § MBL). När markanvändningssektionen har behandlat programmet för deltagande och bedömning kungörs planarbetet anhängigt och framläggningstiden för programmet för deltagande och bedömning.
Programmet för deltagande och bedömning läggs fram offentligt på Sockengården i en månad räknat från anhängiggörandet. Programmet för deltagande och bedömning kan även läsas på kommunens internetsidor och på biblioteket i Söderkulla.
Intressenterna kan ge respons på huruvida programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt och programmet kan kompletteras och uppdateras utgående från den erhållna responsen under processen för att upphäva planen. Angående brister i arbetet ombes intressenterna i första hand vända sig till kommunens representanter. Såvida intressenten anser att PDB fortfarande är bristfälligt, trots kontakt med kommunen och kommunens ändringar i programmet, har han möjlighet att för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland föreslå samråd om huruvida programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt innan planförslaget läggs fram (64 § MBL).
I begynnelseskedet av processen för att häva planen anordnas samråd med myndigheterna tillsammans med Närings-, trafik och miljöcentralen i Nyland (66 § MBL och 18 § MBF). På detta möte behandlas programmet för deltagande och bedömning, planens utgångspunkter samt centrala konsekvenser ur olika myndigheters synvinkel. Ett meddelande om att ett arbete med att upphäva planen har startat och att myndighetssamråd ska anordnas skickas till de aktuella myndigheterna per brev eller e-post.
Förslaget till upphävande av delgeneralplan för Söderkulla 2015 framlagt 30.1.2014 – 28.2.2014

Förslaget till upphävandet av delgeneralplan för Söderkulla 2015 som ingår i kommunens planläggningsprogram för åren 2013-2016 läggs fram. Förslaget till upphävandet och programmen för deltagande och bedömning är offentligt framlagda 30.1.2014 – 28.2.2014 i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby samt i biblioteket i Söderkulla. Beslut av markanvändningssektion, 11.12.2013. 
Kungörelse 30.1.2014.
Kommuninvånare och intressenter har rätt att framföra sina anmärkningar på planförslaget och åsikter om tillräckligheten för programmet för deltagande och bedömning. Den skriftliga responsen ska vara kommunen tillhanda senast 28.2.2014 kl. 14.00, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO.

Utredningar

Söderkulla landskaps- och naturutredning 2002, kartor.

Markägokarta, avtalområden

Planer på området

-Landskapsplan

Östra Nylands landskapsplankarta

-Sibbo 2025 generalplan

Sibbo 2025 generalplanens plankarta pdf 
Sibbo 2025 generalplanens planbeskrivning, pdf, 16 Mb 

-Söderkulla delgeneralplan 2015

Fullmäktige godkände Söderkulla delgeneralplan 28.1.2002.

Söderkulla delgeneralplan gällde på delar av områdena i Hitå-Ormträsk och Majvik. Helsingfors förvaltningsdomstol och Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Generalplan för Sibbo 2025 för dessa områdens del.

Planutdrag med de före detta gällande områdena avgränsade med vitt, pdf 7 Mb
Beteckningar och bestämmelser, pdf 7 Mb 
Planbeskrivning del A pdf 
Planbeskrivning del B pdf, 15,2 Mb 

Senast ändrat 28.06.2019