G 17 Delgeneralplan för Borgby

Suomeksi

Delgeneralplanen har utarbetats för Borgby- området i nordöstra Sibbo. Planeringsområdet omfattar byn Borgby med omgivande jord- och skogsbruksområden. Bytätorten ligger vid Borgnäsvägen (1494) ca 4 km nordost om Nickby tätort. Planeringsområdets areal är ca 2190 ha.

Målet är att styra områdets markanvändning genom att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkningar, där byggrätterna anvisas fastighetsvis, områdets särdrag och skyddsobjekt tas i beaktande samt områdets bylika tätortsbild utvecklas.

Byggandet styrs med beaktande av miljön och landskapet. Nybyggandet placeras så, att det kompletterar det existerande byggnadsbeståndet.

Fullmäktige godkände delgeneralplanen för Borgby vid sitt möte 8.9.2014 § 68

Kungörelse om laga kraft 30.11.2014 (pdf)

Delgeneralplanekarta (pdf)
Förminskning av delgeneralplanekartan (pdf)
Beteckningar och bestämmelser (pdf)

Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Senast ändrat 01.11.2019