Delgeneralplan för Box bytätort

Delgeneralplanen definierar samhällsstrukturens utvecklingsriktning samt styr delvis direkt byggande och annan markanvändning. Nybyggnationen placeras så att den kompletterar den existerande byggnationen. Byggande på öppen åkermark undviks, framför allt byggande på enskilda, enstaka byggplatser på åkerområde. 

Boxområdet utgör ett område i behov av planering, varför byggande inom området fordrar avgörande av planeringsbehov. Genom delgeneralplanen strävar man till att underlätta behandlingsprocessen av enskilda ansökningar. 

suomeksi-----

Fullmäktige i Sibbo godkände delgeralplanen för Box bytätort genom sitt beslut 28.2.2011 § 26.
Efter NTM-centralens rättelseyrkan godkände fullmäktige i Sibbo genom sitt beslut 3.10.2011 § 86 delgeneralplanen för Box bytätort på nytt.

En Naturabedömning och Närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande om Naturabedömningen har bifogats planbeskrivningen. I övrigt har planen inte ändrats.  

Besvär över fullmäktiges beslut inlämnades till Helsingfors förvaltningsdomstol och vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade alla besvären 3.4.2014.
Delgeneralplanen för Box bytätort trädde i kraft genom denna kungörelse.

Frågor om byggande på planområdet besvaras av Byggnadstillsyningen

Materialet som pdf-filer: 

Plankarta   
Planbeskrivning  (5,7 Mb) 

Natura-arvio, endast på finska 
Lausunto Natura-arviosta, endast på finska

Planbeskrivningens bilagor
Program för deltagande och bedömning 
Skyddsområden och objekt 
Skogsområden och grönförbindelser 
Vatten och avloppsnät 
Dimensionering 
Myndighetssamråd 
Utlåtanden 
Sköldviksvägens anslutningar 

Senast ändrat 01.11.2019