T 9 Detaljplan för Tasträsk IV

Suomeksi

Planeringsområdet är beläget i den norra delen av Söderkulla, som är den sydligare av de två tätortscentrumen i Sibbo. Planområdet gränsar till Tasträsks detaljplaneområden. På området planeras småhusboende.

Plangränsen på guidekartanPlaneringsområdets totalareal är 7,6 hektar och det ligger på Tasby Gårds område i Sibbo, i omedelbar närhet av den befintliga tätortsstrukturen norr om Tasträsk. Det obebyggda planeringsområdet omfattar en del av fastigheten 753-419-4-1604 och det ägs av Sibbo kommun.

Avsikten är att utvidga det befintliga småhusområdet norrut. I samband med planarbetet undersöks hur stor byggnation som är lämplig för området samt lämplig kvartersstruktur.

Kontaktpersoner

Jarkko Lyytinen, planläggningschef
tfn. 050 409 3957

e-postadress; fornamn.efternamn@sibbo.fi


Beredningsskedet

Beredningsskedets invånartillfälle ordnades måndag 9.9 mellan kl 15 och 19 i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, Söderkulla.

Utgående från responsen om programmet för deltagande och bedömning, som utarbetades 2015, har planområdets avgränsning minskats. Den ursprungliga avgränsningen omfattade ett större område norr om Grundträsket. I responsen om PDB framhölls områdets betydelse för rekreationen samt det redan byggda bostadsområdets gröna och skogbevuxna karaktär.

I utkastskedet har tre olika alternativa lösningar, A B och C, utarbetats som bas för växelverkan och områdets utveckling. Utgående bl.a. från responsen på dessa samt den mer detaljerade planeringen utarbetas ett planförslag

Beredningsmaterialet är framlagt 5.9. - 7.10.2019

Kungörelse 5.9.2019 (pdf)

Uppdaterat program för deltagande och bedömning (pdf)

Tre alternativa lösningar som bas för planen:
Plansch A (pdf)
Plansch B (pdf)
Plansch C (pdf)

Beskrivning (pdf)

Markanvändningssektionens beslut om framläggande 26.8.2019 § 84 (pdf)

Startskedet

Planavgränsningen samt programmet för deltagande och bedömning uppdateras.

Detaljplanen kungjordes anhängig 3.9.2015.

Kungörelse 3.9.2015 (pdf)

 

Utredningar

Utvidgningsområdets naturutredning 2017 (pdf) på finska

Karta till naturutredningen 2017 (pdf)

Naturutredning 2016 (pdf) på finska
samt
Naturutredning 2016 kompletterad (pdf) på finska

Senast ändrat 12.09.2019