T 7 B Sibbovikens skola och södra Hassellunden

Suomeksi

Detaljplan och detaljplaneändring

Detaljplaneändringen är objekt nr T 7B i Sibbo kommuns planläggningsprogram för perioden 2017–2020. Ursprungligen delades planarbete T7, utvidgningen av Hassellunden, på grund av tidsplanen upp i två delområden A och B.

Syftet med detta planarbete T 7B är att göra det möjligt att utveckla Sibbovikens skolcentrum och idrottsparken utifrån det segrande tävlingsarbetet i en arkitekttävling som genomfördes år 2016. På samma gång ändras en del av landsväg 170, Nya Borgåvägen, i söder till gata. Södra delen av Hassellunden planeras och planläggs som en del av planeringen av det intilliggande arbetsplatsområdet vid Sandbackavägen.

T7B på guidekartan

Kontaktpersoner

Planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen
tfn. (09) 2353 6724

e-postadress fornamn.efternamn@sibbo.fi

 

Lagakraft

Detaljplanen trädde i kraft 27.7.2017.

Kungörelse (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 22.5.2017 § 42 godkänt detaljplan för T7B Detaljplaneändring för Sibbovikens skolcentrum
Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt fr.o.m. 30.5.2017 på enheten Förvaltningstjänster i Sockengården, Stora Byvägen 18, Nickby.

Kungörelse om godkännande 1.6.2017 (pdf)

Godkänd detaljplanekarta (pdf)
Detaljplanens beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor: (pdf)
1. Uppföljningsblankett 
2. Program för deltagande och bedömning
3. Memo från myndighetssamråd
4. Förminskning av plankarta
5. Beteckningar och bestämmelser
6. Illustration
7. Dagvattenutredning  
8. Trafikutredning
9. Trafik och anslutningar  
10. Grundundersökning och grundläggningsplan

Protokollsutdrag (inkl. bemötanden) och besvärsanvisning (pdf)

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagda 8.3. – 7.4.2017

Ett möte för allmänheten anordnas onsdag 15.3. kl 17-19.00 i Sipoonlahden koulu. Välkommen!

Kungörelse 8.3.2017 (pdf)

Detaljplanekarta, förslag (pdf)
Beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf):
1 Uppföljningsblankett (ifylls i godkännandeskedet)
2 Program för deltagande och bedömning
3 Promemoria från myndigheternas samråd
4 Detaljplanekarta
5 Detaljplanbeteckningar och detaljplanebestämmelser
6 Illustration
7. Dagvattenutredning. Taasjärven hulevesiselvitys
8. Trafikutredning. Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys
9. Trafikräkning och granskning av anslutningar. Liikennelaskenta ja keskeisten liittymien toimivuustarkastelu
10. Grundundersökning och anläggningsutlåtande. Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto

Startskedet

Det anhängiga detaljplanenearbetets avgränsning har ändrat.
Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt 19.5–20.6.2016.

Kungörelse 19.5.2016 (pdf)
Program för deltagande och bedömning 19.5.2016 (pdf)

-

Detaljplanearbetet för T 7 kungjordes anhängigt 2.10.2014.

Kungörelse 2.10.2014 (pdf)

Senast ändrat 03.12.2018