RA 5 Fagerö

SUOMEKSI

Stranddetaljplan

Planeringsområdet ligger i Sibbo västra skärgård i Sibbofjärden, väster om Pörtö. Detaljplaneområdet består
av en 104 hektar stor ö och vattenområden i dess omedelbara närhet. Planområdet är i Helsingfors stads ägo.
Fagerö är en betydelsfull ö när det gäller naturvärden, men har också såväl kulturhistoriska som historiska och
naturskyddsvärden. Områdets värden beaktas i planeringen

Planeringsområdet ligger i Sibbo västra skärgård i Sibbofjärden, väster om Pörtö. Detaljplaneområdet bestårav en 104 hektar stor ö och vattenområden i dess omedelbara närhet. Planområdet är i Helsingfors stads ägo. Fagerö är en betydelsfull ö när det gäller naturvärden, men har också såväl kulturhistoriska som historiska och naturskyddsvärden. Områdets värden beaktas i planeringen.

Detaljplanen över Fagerö utgår från markägarens behov av övernattingsstugor (preliminärt 30st). Inga stugor med egen strand kommer att uppföras på området. De befintliga stugornas kulturhistoriska och byggnadshistoriska värden kommer att utredas. I stranddetaljplanen kommer att anvisas en utvidgning av nuvarande gästhamn, två andra hamnområden, simstrand och placering av bastu- och servicebyggnader. Separata områden för tältning kommer också att anvisas. Området utvecklas som ett rekreationsområde öppet för alla.

 

 

 

Kontaktpersoner


planläggningschef Jarkko Lyytinen
tfn. 050 409 3957
e-post: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Markägarens representant
från Helsingfors stad:
projektchef Hannu Airola
puh. 09 310 87743
e-post: fornamn.efternamn@hel.fi

Förslagsskedet

Ett allmänt diskussionsmöte ordnades 26.10.2016 i Helsingfors. Tack till alla deltagare!

Utredningar (på finska)

Beredningsskedet

Kungörelse 16.6.2016, pdf
Plankarta utkast pdf
Planbeskrivning pdf
Bilagor till beskrivningen pdf

 

Startskedet

Stranddetaljplanen kungörs anhängig 24.3.2016.

Kungörelse 24.3.2016 (pdf)
Program för deltagande och bedömning (pdf)


Senast ändrat 26.06.2019