E3 Eriksnäsvägen

Suomeksi

Detaljplan och detaljplaneändring

Avsikten med detaljplaneändringen är att göra det möjligt för kommunen att bygga en lätt trafikled intill Eriksnäsvägen. Genom detaljplanen ändras Eriksnäsvägen till gatuområde på sträckan från Sandbackavägens gatuanslutning till Sibbovikens båthamn. I planen ingår ingen byggrätt.

E3 kaavarajaus opaskartalla

Laga kraft

E3 Detaljplan för Eriksnäsvägen träder i kraft 20.7.2017.

Kungörelse om laga kraft 20.7.2017 (pdf)

Godkännande

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 30.5.2017 §122 godkänt E3 Detaljplan och detaljplaneändring för Eriksnäsvägen.

Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt fr.o.m. 7.6.2017 på enheten Förvaltningstjänster i Sockengården, Stora Byvägen 18, Nickby.

Kungörelse 8.6.2017 (pdf)

Protokollsutdrag och besvärsanvisning (pdf).

Detaljplanens bemötanderapport (pdf)

Godkänt planmaterial (pdf):
Detaljplanekarta
Detaljplanebeskrivning

Beskrivningens bilagor (pdf):
1. Program för deltagande och besdömning 
2. Markägokarta 
3. Gällande / Utgående detaljplan
4. Förminskning av detaljplanekartan 
5. Beteckningar och bestämmelser i detaljplan
6. Detaljplanens uppföljningsblankett

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplan och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning var framlagda 7.4. – 8.5.2017 (kommunstyrelsen 28.3.2017 § 75).
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll (pdf)

Förslaget till detaljplan för Eriksnäsvägen samt planerna för gång- och cykelvägen presenterades vid en planutställning onsdag 12.4 i Servicehuset Linda

Kungörelse 7.4.2017 (pdf)

Detaljplanekarta, förslag (pdf)
Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor:
1. Program för deltagande och bedömning, uppdaterat 20.3.2017 (pdf)
2. Markägokarta (pdf)
3. Gällande detaljplan / utgående detaljplan (pdf)
4. Förminskning av detaljplanekartan (pdf)
5. Beteckningar och bestämmelser i detaljplan (pdf)

Utredningar
Sipoon tieliikenteen meluselvitys. WSP LT-Konsultit Oy, 2006 ja 2010 (pdf)
Sipoon yleiskaava 2025 – Liikenneverkkoselvitys. Strafica Oy ja Sito Oy, 2008 (pdf)
Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelma, Uudenmaan ELY-keskus, raportti 16/2012 (pdf)
Porvoonväylän (Vt 7) parantaminen Sipoonlahden eritasoliittymän alueella, Sito Oy 05/2016 (pdf)
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma, Sipoo 12/2016 (pdf)
Sipoon liikenneverkkosuunnitelma, Strafica 2007 (pdf)
Eriksnäsin alueen liikenne-ennuste ja liikenteen toimivuustarkastelut, Ramboll 6.6.2014 (pdf)
Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys, Sito 17.6.2015 (pdf)
Gatuplan för Eriksnäsvägens gång- och cykelväg - länk till kommunteknikens sidor.

Framföra anmärkning
Om en intressent har något att anmärka på ett framlagt förslag till detaljplan kan han göra en skriftlig anmärkning innan framläggningstiden går ut. Till en intressent som har gjort en anmärkning samt skriftligen begärt svar och uppgivit sin adress ska kommunen skicka ett motiverat ställningstagande till anmärkningen MarkByggL 65 §, MarkByggF 27 §.

Hörandeblankett (pdf)

Kaavarajaus ilmakuvassa

Startskedet

Detaljplanearbetet har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som finns framlagt vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 vån. (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) under kansliets öppettider samt i Söderkulla bibliotek under tiden
8.3–7.4.2017

Kungörelse 8.3.2017 (pdf)

Program för deltagande och bedömning 8.3.2017 (pdf)

Senast ändrat 24.04.2018