S 23 Upphävande av södra delen av
detaljplan för Söderkulla

Suomeksi Kvarter 046-049

Alueen sijainti opaskartallaOmrådet som upphävandet gäller ligger på östra sidan av Sibbo å och söder om Nya Borgåvägen. Eriksnäs bygdeväg sträcker sig genom planeområdet. På området finns gles småhusbebyggelse.

Upphävandet av detaljplanen gäller byggnadsplane kvarter 046, 047, 048 och 049, vilken godkändes av Sibbo kommunfullmäktige 8.10.1992 samt relaterade väg-, trafik-, rekreations- och specialområden. Målet är nu att upphäva planen som godkändes för över 20 år sedan, och som inte kan genomföras i något avseende. Kommunen kan inte utfärda byggnadslov enligt föråldrade planer.

När detaljplanen upphävs, är Generalplan för Sibbo 2025 den enda lagkraftvunna planen på området som anvisas som område för centrumfunktioner (C). Avsikten är att området skall detaljplanläggas, så avgörande av planeringsbehov beviljas inte. Området ingår i planeringsområdet för delgeneralplan för Sibbesborg.

Kommunstyrelsen beslöt 8.10.2013 (§ 304) att byggförbudet enligt MBL §53 förlängs på område med 2 år till den 31.1.2016.

Upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 2015 trädde i kraft 22.5.2014

 

Beslutsskedet
 

 Sibbo fullmäktige har 7.4.2014 godkänt upphävandet av södra delen av detaljplanen för Söderkulla. KFGE § 30.
 Upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 2015
trädde i kraft 22.5.2014. Kungörelse.

Förslagsskedet
 

Förslaget till upphävandet av detaljplan för södra delen av Söderkulla som ingår i kommunens planläggningsprogram för åren 2013-2016 läggs fram. Förslaget till upphävandet och programmet för deltagande och bedömning är offentligt framlagda 30.1.2014 – 28.2.2014 i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby samt i biblioteket i Söderkulla. Markanvändningsektionens beslut 11.12.2013.

Kungörelse 30.1.2014
Kommuninvånare och intressenter har rätt att framföra sina anmärkningar på planförslaget och åsikter om tillräckligheten för programmet för deltagande och bedömning. Den skriftliga responsen ska vara kommunen tillhanda senast 28.2.2014 kl. 14.00, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO.


Startskedet
 

Upphävandet av detaljplanen kungjordes anhängig 24.10.2013. 

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 24.10.2013 (pdf)

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO sen-ast 25.11.2013.

Förslaget till upphävandet av detaljplan för södra delen av Söderkulla som ingår i kommunens planläggningsprogram för åren 2013-2016 läggs fram. Förslaget till upphävandet och programmet för deltagande och bedömning är offentligt framlagda 30.1.2014 – 28.2.2014 i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby samt i biblioteket i Söderkulla. Markanvändningsektionens beslut 11.12.2013.

Kommuninvånare och intressenter har rätt att framföra sina anmärkningar på planförslaget och åsikter om tillräckligheten för programmet för deltagande och bedömning. Den skriftliga responsen ska vara kommunen tillhanda senast 28.2.2014 kl. 14.00, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO.


Senast ändrat 03.12.2018