N 35 Rondellen vid Borgnäsvägen

Detaljplaneändringen omfattar en del av kvarter 2002 och Segrisparken med anslutande gatu- och rekreationsområden i Nickby tätort.

Med rondellen strävar man till att förbättra trafiksäkerheten och trafikens smidighet. I praktiken betyder det att en del av det nordöstra hörnet av kvarter 2002 och det sydvästra hörnet av Segrisparken kommer att ändras till trafikområde.  

Planändringen påverkar inte byggrätten.

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen 31.3.2009. Beslutet vann laga kraft 14.5.2009. 

Plankarta, beteckningar och bestämmelser i detaljplan, pdf 
Beskrivning av detaljplaneändringen, pdf 
Kungörelse om godkännande, pdf

Suomeksi

Senast ändrat 25.01.2019