BOX 1 Detaljplan för Box hantverkarcentrum

Suomeksi


Detaljplaneprojektet för Box bycentrum grundar sig på en anhållan om att inleda detaljplanering som markägarna riktade till kommunen 11.02.2011.
Markägarnas mål är att utveckla ett modernt bycentrum för hantverkare och de kreativa branscherna på området. Syftet är att utveckla området kombinerat med det nuvarande värdshuset till en företagsekonomiskt fungerande helhet som erbjuder nya tjänster och arbetsplatser.

Kontaktpersoner

planläggningschef Matti Kanerva
tfn (09) 2353 6720
e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

FCG Finnish Consulting Group
byråchef Anssi Savisalo
tfn (041) 5389 353
anssi.savisalo@fcg.fi

 
Lagakraft
 

Detaljplanen träder i kraft 14.8.2014.

Kungörelse 14.8.2014 (pdf) 

Detaljplanekarta (pdf)
Beskrivning (pdf)

Uppföljningsblankett (pdf)

 

Godkännande

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 5.5.2014 (§ 43) godkänt detaljplanen för Box hantverkarcentrum (plan BOX 1).

Protokollet över beslutet om godkännande av detaljplanen finns framlagt fr.o.m. 13.5.2014 i Sockengården, Stora Byvägen 18, Nickby.

Kungörelse 22.5.2014

 
 
Förslagsskedet
 

Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 14.11.-15.12.2013

Kungörelse (pdf)

Detaljplaneförslag (pdf)
Beskrivning (pdf)

 
Beredningsskedet
 

Beredningsmaterialet var framlagt 2.4 - 2.5.2013.

Kungörelse (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Beskrivning (pdf)
Illustration (pdf)


Utredningar

Sipoon yleiskaavan luontoselvitykset (naturutredning)
Sipoon yleiskaava 2025 - Liikenneverkkoselvitys (trafiknätsutredning)
Sipoon historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi (fornlämningar)
Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys (byggnadskultur och kulturmiljö)

 
Startskedet
 

Detaljplanen kungjordes anhängig 20.2.2013.

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 20.2.2013 (pdf)

 
Senast ändrat 06.09.2017