Verktyg för deltagande och växelverkan

Suomeksi

Interaktiv planering har befäst sin ställning som en del av planläggningen i vår kommun. Praxisen för deltagandet planeras varje gång innan ett planprojekt startar. Under planprocessen kan möjligheterna till växelverkan utvidgas om detta anses behövligt.

Vilka metoder för deltagande som väljs för respektive projekt beror bl.a. hur betydande planen är för olika intressenter, planområdets omfattning, antalet potentiella intressenter och målen för planeringen. Enbart en liten detaljplaneändring kan ha mycket stor betydelse för de närmaste grannarna, och å andra sidan kan det finnas projekt som är betydande ur kommunens synvinkel men som inte berör invånarnas vardag särskilt nära.

Målet med interaktiv planering är att få reda på invånarnas synpunkter för planläggningen. Genom interaktiv planering kan man också förbättra samverkan mellan invånarna och de övriga aktörerna och stärka den sociala gemenskapen i området.

Vi utvecklar metoderna för deltagande och växelverkan och följer förfaringssätten i andra kommuner och på planeringsfältet på det hela taget. Vid sidan av traditionella möten för allmänheten i form av föreläsningar har vi infört nya, mångsidigare arbetssätt. Bland dessa har olika workshopar och planutställningar varit de som använts mest i Sibbo. Därtill utvecklar och tillämpar vi metoder för elektroniskt deltagande, t.ex. webbenkäter och webbsidor för specifika planeringsprojekt.

Planpromenader

En planpromenad är en gemensam promenad i planeringsområdet. I början av planeringsprocessen kan man samla in åsikter om området av dem som deltar i promenaden. När planeringen fortskridit längre kan man på en planpromenad berätta om de preliminära planerna och samla in t.ex. grannarnas åsikter om de ändringar som planen medför.

Workshopar

Workshop är en form av deltagande som kan anordnas i början av planeringsprocessen för idékläckning och kartläggning av synpunkter. På workshopar brukar man oftast planera och utveckla idéer i små grupper framför kartor. Dessa tillställningar är inofficiella. Förutom att samla information syftar de till att få deltagarna att samarbeta och utbyta tankar. Till en workshop ska du anmäla dig i förväg eftersom antalet deltagare inverkar på arrangemangen.

Planutställningar

I utkast- eller förslagsskedet av en plan kan man anordna ett evenemang som påminner om en utställning och där man förutom plankartan presenterar det övriga beredningsmaterialet. Planerarna är på plats för att berätta om planerna. En planutställning kan du besöka när det passar dig bäst. Fördelen med denna metod är att deltagarna kan välja tidtabellen fritt och har möjlighet att diskutera med planeraren personligen. Planutställningar har hållits både av enskilda planer och av flera planer som är offentligt framlagda samtidigt.

Planeringsdagar eller -kvällar

En planeringsdag eller en planeringskväll är ett evenemang som du kan besöka när det passar dig bäst. Evenemanget hålls i början av planeringsprocessen och syftar till att ge en presentation av beredningsmaterialet, som t.ex. utredningar som gjorts över området. På en planeringsdag eller -kväll kan deltagarna diskutera och planera tillsammans med planerarna.

En planeringsvecka för Sibbesborgs delgeneralplan hölls på Söderkulla gård i oktober 2013. Där tillämpades den s.k. Charrette-metoden, som innebär återkommande planeringsmöten i en intensiv takt. Under planeringsveckan arbetade planläggarna och planerarna flera dagar på Söderkulla gård. Dörrarna var öppna för alla intresserade och invånarna hade möjlighet att medverka i planeringen vid den tidpunkt som passade dem bäst. Veckan avslutades med en kvällsfest i vilken invånarna likaså var välkomna att delta och kommentera resultaten av planeringsveckan.

Deltagande på webben

Att använda webbmetoder parallellt med de traditionella metoderna är viktigt eftersom internet når olika målgrupper. Särskilt vuxna som arbetar kan av tidsskäl inte så ofta delta i evenemang som hålls vardagskvällar, men däremot är de aktiva på nätet. Vi använder kommunens webbplats effektivt för att informera om planläggningen. Vidare har vi sammanställt egna webbsidor (planeringssidor) för tre centrala planeringsområden, och använder också internet för att samla in information via enkäter och kommenteringsverktyg.

Planeringssidor

Till specifika planeringssidor på webben samlas information om ett planeringsområde. Till en början användes webbsidorna för Sibbo Ådal för allmänhetens utvärdering av förslagen i idétävlingen, och nu används de för att ge information om hur detaljplaneringen fortskrider. Planeringssidorna för Sibbesborg och Nickby gård är återigen samlingsplatser för flera olika planprojekt som är på gång i dessa områden. På dessa sidor ges också något mindre formell information. Båda webbplatserna har en blogg där man publicerar skrivelser i anslutning till planeringen och kommentarer till dessa.

Kartenkäten Harava

Sibbo kommun medverkade år 2013 i finansministeriets program för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati i egenskap av pilotanvändare av kartenkäten Harava. Vi använde den webbaserade Harava-enkäten på prov i projektet Kulturkorridor i Nickby. Med hjälp av kartenkäten Frågan om Nickby! utredde man nickbybornas erfarenheter och synpunkter på tätorten och utvecklandet av den. Enkäten var öppen från juni till slutet av september 2013 och besvarades av ca 600 personer som lämnade sammanlagt över 3 500 markeringar på kartan. Harava-enkäter kan användas i början av planeringsprocessen för att kartlägga invånarnas synpunkter och i senare skeden för utvärderingen av planerna. Parallellt med kartenkäter behövs även andra kompletterande metoder, eftersom en del som vill svara upplever att kartan är för svår att använda. Fördelen med en kartenkät är dock att den information som samlas in kopplas direkt till de platser som märkts ut på kartan. Det går snabbare att analysera uppgifter på kartan än att behandla fritt formulerad respons.

Senast ändrat 23.03.2020