Muddring

Enligt vattenlagen som trädde i kraft 1.1.2012:

  • Muddring av ett vattenområde, när mängden muddermassa överstiger 500 m3, kräver alltid Södra Finlands regionförvaltningsverkets tillstånd.
  • Muddring av mindre än 500 m3 ska anmälas till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central).

Anvisningar för utförande av muddring
Muddringsmassorna bör nästan alltid placeras på land, så att det inte finns någon möjlighet att de vid högvatten eller på grund av större vågor förflyttas tillbaka till vattendraget. Man bör välja tidpunkt för muddringen så att ingreppet inte förorsakar men eller störningar för vattenorganismer, fiske, fågelbestånd eller annan användning av vattendraget.

1. Planering

Med muddring avses maskinellt avlägsnande av mjuka muddermassor ur vattendrag. För sprängning av berg behövs i regel tillstånd av miljötillståndsverket.

Det är skäl att reservera tid för en omsorgsfull planering av muddringsprojektet. Ett välplanerat projekt sparar kostnader och skonar miljön. I planeringsskedet är det bra att även diskutera med rågrannarna.

Muddringsmöjligheterna på naturskyddsområden och på områden som ingår i Natura 2000 -nätverket skall utredas hos Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central).

Man bör i god tid, d.v.s. redan i planeringsskedet, försäkra sig om att det inom verksamhetsområdet eller i dess omedelbara närhet INTE finns några natur- eller andra skyddsområden av särskilt värde. Sådana särskilt värdefulla platser finns även utanför områden som upptagits i särskilda skyddsprogram eller som i olika planer betecknats med skyddsreservering. Ytterligare information i ärendet fås av tjänsteinnehavarna vid Sibbo kommun och Nylands NTM-central.

Vid planeringen skall speciellt uppmärksamhet fästas på uppläggningen av muddermassorna:

Uppläggningen skall göras på land ovanom högsta vattennivån på ett sätt som passar för miljön.

  • För uppläggningen behövs samtycke av markägaren.
  • Man bör förvissa sig om att massorna hålls kvar på uppläggningsområdet (obs. växlingarna i vattenståndet).
  • Landscapingen skall utföras senast efter ett år
  • För uppläggning på vattenområde behövs i regel tillstånd av miljötillståndsverket.

2. Tidpunkt för muddring

Tidpunkten för muddringen skall också väljas med omsorg:

  • Man bör undvika fåglarnas häckningstider och fiskarnas lektider.
  • Under sommarmånaderna medför muddringen störningar för rekreationsbruket, varför man skall sträva till att utföra muddring under andra tider än den livligaste sommarsäsongen.

Nylands NTM -central rekommenderar att muddring utförs under tiden oktober till april då vattenområdena sällan används i rekreationssyfte. Därutöver är rörligheten av bottensedimentets näringsämnen mindre än på sommaren. Om det inom muddringsområdet finns värdefulla fågelbestånd, bör muddring ej genomföras efter mars månad.

3. Muddringsanmälan

Anmälan om muddringen skall göras till vattenägaren och tillsynsmyndigheten minst en månad innan arbetet inleds.Eftersom det eventuella behovet av tillstånd prövas på grundval av den följd eller ändring som arbetet eventuellt medför anser miljöcentralen att anmälan alltid skall göras då det är frågan om ett muddringsarbete som görs maskinellt.

Till anmälan skall fogas en karta som visar projektets läge. Dessutom skall till anmälan bifogas en situationsplan som till sin skala (1:500) skall vara sådan att den planerade muddrings- och uppläggningsplatsen framgår därav. Anmälan tillställs Nylands NTM-central.

4. Övervakning

Övervakningen av muddringsarbetet åligger den som låter utföra arbetet. Den som låter utföra arbetet svarar för det utförda arbetet, om inte annat avtalas med entreprenören. Det är bra att tillsammans med muddringsentreprenören skriftligen avtala om genomförandet av projektet och om uppläggningen.

Övervakningen av genomförandet är av väsentlig vikt med tanke på det planerade projektets resultat. Nylands NTM -central och kommunernas miljöskyddsmyndigheter är de tillsynsmyndigheter (laglighetsövervakning) som avses i 21 kap. 1 § i vattenlagen.

Tillståndsmyndighet

Då ett i vattenlagen avsett tillstånd behövs för att genomföra projektet, är tillståndsmyndigheten Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Om muddring stadgas i 2 kap. 6 § vattenlagen.

 

För mer information:

Nylands NTM-central

  • 0295 020901 kundservice (mån.–fre. kl. 9–16)
  • e-post: kundservice.miljo@ely-centralen.fi

Sibbo kommuns miljöövervakningsenhet

 

Suomeksi

Senast ändrat 26.02.2020