Algsituationen följs upp i Sibbo under sommaren

Algsituationen följs upp i hela landet under sommaren 2019. Så även i Sibbo, där observationer görs vid Tasträsk simstrand.  Algobservationer görs ca. en gång per vecka till slutet av augusti. Observationsdata lagras i webbtjänsten Järvi-Meriwiki där det finns tillgängligt för allmänheten.

Den riksomfattande alguppföljningen koordineras av Finlands miljöcentral (SYKE) och genomförs i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY) och de kommunala miljömyndigheterna. Finlands miljöcentral publicerar en riksomfattande algöversikt en gång per vecka under tiden 6.6.-29.8.2019.

Observationsdata över den riksomfattande alguppföljningen baserar sig på en visuell bedömning och algsituationen bedöms på en fyrstegad skala. Sibbo kommuns miljöövervakning informerar om algobservationer under sommarens lopp vid behov.

Om det förekommer rikligt med blågröna alger ska simning och användning av vattnet som bastu-, tvätt- och drickvatten undvikas. Eftersom förekomsten av blågröna alger kan förändras snabbt, ska den som användar stranden även själva iaktta algsituationen.

Den nationella alguppföljningens observationsplats vid Tasträsket (upprätthålls av Sibbo kommun)

 

Miljöhälsovården i Borgå stad övervakar vattnets kvalitet vid allmänna badstränder även i Sibbo. Badsträndernas mikrobiologiska vattenkvalitet analyseras 3–4 gånger per badsäsong. Analysresultaten offentliggörs så snart de blivit tillgängliga på webben och på badstrandens anslagstavla. Även riklig förekomst av blågröna alger meddelas på strandens anslagstavla och på Borgå stads hemsidor.

Här kommer du till Borgå stads miljöhälsovårds hemsidor.

 

Mer information

Sibbo kommuns miljöövervakning /
Eeva Somerkoski, miljöinspektör, tfn 050 3816 664
Senast ändrat 20.02.2020