Tillstånd för att förnya avloppsvattensystem

Att förnya avloppsvattensystemet kräver alltid åtgärdstillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten. Avloppsvattensystemet för en ny byggnad godkänns i samband med bygglovet. Tillstånd söks elektroniskt via tjänsten Lupapiste.

I samband med ansökan om tillstånd ska fastighetsinnehavaren presentera en plan för avloppssystemet som har utarbetats av en planerare som är förtrogen med vattentjänster i glesbygden. Miljöförvaltningens tjänst Vesihuoltotulkki hjälper fastighetsinnehavaren att välja ett lämpligt avloppsvattensystem (ersätter inte planen för avloppsvattensystemet utan är endast rådgivande).

Byggnadstillsynen ger rådgivning när det gäller tillståndsärenden och bedömer planerarnas kompetens. Personkompetenstjänsten FISE Oy (på finska) upprätthåller en förteckning över kompetenta planerare av avloppsvattensystem. Planerarnas kontaktuppgifter finns också på webbplatsen för Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf.

I samband med att ett nytt avloppsvattensystem planeras är det skäl att beakta att kapitel 2 i Sibbo kommuns miljöskyddsföreskrifter (pdf) innehåller bestämmelser om fastighetsspecifik behandling av avloppsvatten. Även byggnadsordningen styr byggandet av avloppsvattensystem.

Fastigheterna inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde, som i Sibbo i huvudsak omfattar detaljplanerade områden, är skyldiga att ansluta sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Ett undantag utgör befrielse från anslutningsskyldigheten som beviljas av den kommunala miljövårdsmyndigheten (VattentjänstL 11 §). Vissa delgeneralplaner innehåller också bestämmelser som kräver en anslutning och därför lönar det sig att läsa igenom planbestämmelserna innan ansökan lämnas in. Planläggningens geodatatjänst innehåller information om vilken detaljplan och vilka planbestämmelser som gäller på ett visst område. I samband med ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd bedömer byggnadstillsynen huruvida planbestämmelsens eventuella anslutningsskyldighet är skälig och ger också vid behov rådgivning på förhand.


Nyttiga länkar
Senast ändrat 26.02.2020