Avloppsvatten i glesbygden

När ska avloppsvattensystemet förnyas?

Gamla avloppsvattensystem som omfattar endast en slamavskiljare och utlopp i dike ska förnyas så att de uppfyller reningskraven i lagstiftningen som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden senast 31.10.2019. Denna tidsfrist gäller endast avloppsvattensystem som är belägna på områden som omfattas av övergångstiden, dvs.

  • avloppsvattensystem på klassificerade grundvattenområden,
  • avloppsvattensystem på områden som ligger på mindre än 100 meters avstånd från ett vattendrag eller havet. Avståndet ska bestämmas från strandlinjen enligt medelvattenstånd till byggnaden där hushållsavloppsvatten bildas.

Med hjälp av miljöförvaltningens karttjänst kan du bedöma om din fastighet ligger på ett grundvattenområde eller i närheten av ett vattendrag eller havet.

När behöver avloppsvattensystemet inte förnyas?

Ett avloppsvattensystem behöver inte förnyas om

  • det är frågan om ett område som inte omfattas av övergångstiden, dvs. området ligger utanför ett grundvattenområde eller på mer än 100 meters avstånd från ett vattendrag eller havet (då ska systemet förnyas i samband med följande stora renovering som kräver tillstånd),
  • fastigheten redan har ett avloppsvattensystem som uppfyller reningskraven (t.ex. minireningsverk eller funktionsduglig markbädd) eller fastigheten är ansluten till kommunens eller vattenandelslagets avloppsnät,
  • endast små mängder grått avloppsvatten uppstår på fastigheten (bärvatten eller motsvarande och torrtoalett),
  • fastigheten som är belägen på ett område som omfattas av övergångstiden har sökt miljövårdsmyndighetens tillstånd att avvika från reningskraven på basnivå (MiljöskyddsL 156 d §).
  • fastighetsägaren är född före 9.3.1943 och är stadigvarande bosatt på fastigheten (s.k. automatisk befrielse på grund av ålder; obs. befrielsen kan inte fås för en fritidsbostad eller om någon av innehavarna är stadigvarande bosatt någon annanstans eller född efter 9.3.1943).

Fastän avloppsvattensystemet inte behöver förnyas ska fastighetsägaren ändå se till att det har gjorts en utredning (pdf) om fastighetens avloppsvattensystem samt att det finns bruks- och underhållsanvisningar för det. De ska förvaras på fastigheten och uppvisas för myndigheten vid behov.

Om ett avloppsvattensystem fungerar bristfälligt eller medför olägenheter för miljön, ska det alltid utan dröjsmål repareras eller vid behov förnyas.


Nyttiga länkar
Senast ändrat 26.02.2020