Främmande djur- och växtarter

 

Vad avses med en främmande art?

Arter som spridits från sitt naturliga utbredningsområde till nya områden med hjälp av människan kallas för främmande arter. Spridningen kan ske avsiktligt eller oavsiktligt. Vanligtvis klarar introducerade arter sig inte i sin nya livsmiljö, men ibland händer det sig att de trivs och bildar en förökande population. I vissa fall kan en främmande art trivas speciellt bra och kan då utgöra ett hot mot exempelvis områdets ursprungliga arter, ekosystem samt mot jord- och skogsbruket eller andra näringsgrenar. Främmande arter kan även förorsaka ekonomisk skada genom att exempelvis försämra människans, djurens eller växternas hälsa eller genom att sänka värdet på en fastighet.

Arter av främmande ursprung får inte spridas!

Enligt Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015) får en främmande art inte hållas, födas upp eller odlas, planteras, sås eller på annat motsvarande sätt behandlas så att den kan komma ut i miljön.

Tilläggsinformation

Eeva Somerkoski,
Miljöinspektör

Kontaktuppgifter


 

Några speciellt skadliga främmande arter:
 • Jättelokor, Heracleum persicum, H. mantegazzianum, H. sosnowskyi
  Jättelokor sprider sig kraftigt och kan förorsaka hälsoproblem såsom allvarliga brännsårsliknande långsamt läkande hudskador i samverkan med solens UV-strålning. Jättelokorna kan snabbt bilda stora, täta bestånd som kväver all annan växtlighet. Därför är det speciellt viktigt att påbörja bekämpningen i ett så tidigt skede som möjligt.

Bekämpningsråd för jätteloka

 • Jättebalsamin, Impatiens glanduliferaJättebalsaminen sprider sig kraftigt och tar växtutrymme av den ursprungliga växtligheten

Bekämpningsråd för jättebalsamin

 • Vresros, Rosa rugosa
  Vresrosen bildar stora bestånd som hotar den ursprungliga växtligheten på området. Arten är ett synnerligen stort hot mot sandstränders ursprungsflora och de insektsarter som är beroende av den.

Bekämpningsråd för Vresros

 • Kräftpest, Aphanomyces astaci (As, Ps1)
  Kräftpesten hotar flodkräftans bestånd i Finland.

Läs mer om kräftpest på Livsmedelsverkets webbsida

 • Spansk skogssnigel (mördarsnigel), Arion vulgaris
  Den spanska skogssnigeln är ett skadedjur som sprider sig kraftigt. Speciellt stor skada förorsakar den på odlings- och trädgårdsväxter. Den skada som arten förorsakar människan är av ekonomisk betydelse.

Läs mer om spansk skogssnigel på Finlands Artdatacenters webbsida (laji.fi)

 • Mink, Neovison vison
  Minken jagar och konkurrerar med ursprungliga arter och är delvis skyldig till flodillerns utrotning i Finland och stora delar av Europa. I skärgården försvagar minken speciellt sjöfågels- och groddjursbeståndet.Senast ändrat 20.02.2020