Nedskräpning

Det är förbjudet att lämna avfall i naturen. Det är också förbjudet att föra ris och trädgårdsavfall till allmänna områden såsom skog, parker och andra allmänna platser.

Till avfallsuppsamlingsplatserna, såsom eko- och blandavfallspunkterna, får inget annat föras än den typ av avfall som samlas upp på den platsen. Det är förbjudet att lämna avfall utanför behållarna på avfallsuppsamlingsplatserna.

Nedgrävning av avfall i marken

Det är i huvudsak förbjudet att gräva ner avfall i marken. Endast små mängder trädgårdsavfall får grävas ner i marken vid fastigheten. Djur bör begravas på det sätt som kommunen anger i annanstans givna bestämmelser.

Slam och överskottsjord

Det är förbjudet att sprida obehandlat slam från bostadsfastigheternas avsättningsbrunnar och slutna tankar på åkrar eller annanstans i naturen, om inte annat tillåts i gällande miljötillstånd.

Det är förbjudet att slutdeponera och utnyttja överskottsjord utan behövligt tillstånd. Kommunens miljövårdsmyndighet ger råd i tillståndsärenden.

Ansvar och anmälan om nedskräpning

Nedskräpning är förbjudet. Påföljderna för nedskräpning stadgas i 48 kap. i strafflagen. Skyldigheten att snygga upp ett nedskräpat område ligger alltid i första hand hos den som skräpat ned. I andra hand är det markägaren som svarar för uppsnyggningen.

Anmälan om nedskräpning kan göras till Sibbo kommuns miljöövervakning.
Senast ändrat 13.02.2020

Suomeksi

 

Länkar