Avfallskärlens tömningsintervall och dess förlängning

Alla nya fastigheters antagna tömningsintervall är två veckor. (Gamla fastigheter gäller fortfarande de gamla töminingsintervallen, d.v.s. blandavfallskärlen för stadigvarande bostäder i tätorter ska tömmas med minst två och i glesbygder med minst fyra veckors intervall. Avfallet ska hämtas från en fastighet så ofta att det producerade avfallet ryms i avfallskärlen och så att avfallskärlen alltid kan tillslutas. Tömningsintervallen för övriga typer av avfall finns i avfallshanteringsbestämmelserna.

Blandavfallskärlet kan tömmas med längre intervall om fastighetens avfallshantering följer avfallshanteringsbestämmelserna och följande kriterier uppfylls:

  • Bioavfallet komposteras i en värmeisolerad kompostor som är skyddad för skadedjur eller samlas separat.
  • Återvinningsbart avfall och farligt avfall sorteras noggrant och förs till en för ändamålet avsedd mottagningsplats.
  • Blandavfallets mängd är liten.

Förlängning av tömningsintervallet ansöks av Nylands avfallsnämnd med en särskild blankett.

Beslutet meddelas sökanden och Östra Nylands Avfallsservice Ab, som ändrar tömningsintervallet för kundens blandavfallskärl enligt beslutet. Det längsta möjliga tömningsintervallet för blandavfallskärl är 8 veckor.

Tilläggsinformation

Nylands avfallsnämnd
Munkabacken 51
08500 Lojo
tfn. 020 690 145
ujlk(at)ujlk.fi
Senast ändrat 05.08.2019