Direktiv för utförande av grävarbeten på Sibbo kommuns områden

Grävarbete får inte utföras på område som Sibbo kommun äger eller besitter utan giltigt av kommunen beviljat grävtillstånd.

Om en gata tillfälligt spärras av helt eller delvis är den som beviljats tillståndet skyldig att meddela om detta till räddningsverket, grannar och andra som berörs av grävarbetet.

Den som beviljats tillståndet bör försäkra sig om eventuellt befintliga ledningars placering. Kabelvisning kan beställas från johtotietopankki.

Befintliga konstruktioner och anläggningar bör tas i beaktande och återställas i sitt tidigare skick. Råstenar och fixpunkter får inte flyttas utan övervakarens tillstånd.

Den som utför arbetet är skyldig att begränsa arbetet till ett så litet område som möjligt och använda den mest ändamålsenliga metoden för arbetet. Om arbetet avviker från planerna bör detta omedelbart meddelas till kommunens övervakare.

Den som beviljats tillståndet står för eventuella tillfälliga trafikarrangemang och avskärmning av arbetsplatsen. En plan och karta över eventuella tillfälliga rutter bör bifogas till tillståndsansökan. Om gropen lämnas öppen och oövervakad skall den utmärkas väl enligt gällande officiella direktiv. Under den mörka tiden skall självlysande eller reflekterande material användas.

Arbetet sker under kommunens övervakning och kommunens övervakare har rätt att ge anvisningar och avbryta arbetet.

En grop i gatan skall täckas med krossgrus och stampas i tillräckligt tunna skikt. För ändamålet skall en ändamålsenlig markvibrator användas. Gropar på övriga områden skall täckas med det ursprungliga eller motsvarande material.

På asfalterade områden lägger kommunen den slutliga beläggningen på sökandens bekostnad, om inte annat har överenskommits. På områden med annan yta sköter den som beviljats grävtillståndet om att ytan återställs i sitt tidigare skick. I ytskiktet på gator används krossgrus av kornstorleken 0–11 mm eller finare. På gator av första och andra klass kan en tillfällig beläggning krävas (kall lappningsmassa eller motsvarande).

När gropen är täckt meddelas kommunens områdesmästare och en tid för slutgranskning överenskoms. Vid grävarbeten vintertid görs den egentliga slutgranskningen när marken har tinat, senast 1.6. Om märkbara försjunkningar eller fel uppkommer inom ett år från slutgranskningen står den som beviljats tillståndet för att de repareras.

Förfrågningar riktas till områdesmästaren tel. 050-554 4527 (grävtillstånd) eller tomtchefen tel. 040-191 4359 (placeringstillstånden).

Om ett område är avspärrat mer än en dag betalas hyra enligt kvadratmeter enligt prislistan nedan.

Sibbo kommuns prislista, grävtillstånd (alla priser moms 0%):

Behandlingsavgift, grävtillstånd

50 euro

Hyra för gatu- och parkeringsområde vid grävarbeten för tiden som överskrider ett dygn.

5 euro/m²/dygn

Hyra för övriga områden än gatuområden för tiden som överskrider ett dygn.

3 euro/m²/dygn. (moms 0%)

Sibbo kommuns prislista, placeringstillstånd (alla priser moms 0%):

Placering av en parktransformator inom detaljplaneområde

700 € engångsersättning*

Placering av en parktransformator utanför detaljplaneområde

500 € engångsersättning*

Placering av en kabel/ledning inom detaljplaneområde

1 €/schaktmeter, engångsersättning*

Placering av en kabel/ledning utanför detaljplaneområde

0,52 €/schaktmeter, engångsersättning*

* Utöver ersättningsbeloppen tillkommer ersättningar för grävtillstånd som används i Sibbo kommun.Suomeksi


Senast ändrat 14.10.2019