< Aktuellt
12.05.2020

Sibboskolorna är förberedda på elevernas återgång till närundervisning

Sibboskolorna är förberedda på elevernas återgång till närundervisning
Allt är klart i grundskolorna i Sibbo när eleverna återgår till närundervisning på torsdagen. Över 80 procent av eleverna i Sibbo kommer att delta i närundervisningen. Uppgiften grundar sig på en enkät som skickats till vårdnadshavarna.

De praktiska arrangemangen i skolorna ordnas enligt Institutet för välfärd och hälsas och Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar genom vilka man säkerställer en trygg skolgång och undviker smittspridning.

Vårdnadshavarna och eleverna har också fått anvisningar om att man inte får komma till skolan om man är sjuk eller har några som helst symptom som tyder på en coronavirusinfektion. Om en elev insjuknar under dagen, flyttas hen till ett separat rum och vårdnadshavaren ombeds hämta hem eleven. Information om de praktiska arrangemangen för närundervisningen skickades till vårdnadshavarna via Wilma förra veckan.

Eleverna ska iaktta god handhygien

Inom närundervisningen fästs speciell uppmärksamhet vid god handhygien. Såväl barn som vuxna ska tvätta händerna då de kommer till skolan samt innan de går hem. Därutöver ska eleverna tvätta händerna före maten, då de kommer in efter att ha varit utomhus samt alltid då de har nyst eller hostat eller om händerna är märkbart smutsiga. Händerna torkas på engångspappershanddukar.

Dessutom finns det handdesinfektionsmedel i sådana undervisnings- och arbetsrum där det inte är möjligt att tvätta händerna med tvål och vatten.

Extra lokaler och utomhusplatser utnyttjas

I syfte att skapa mera utrymme i undervisningslokalerna har skolorna anvisats extra lokaler för närundervisningen. Kyrkoby skola använder också Sibbo gymnasiums lokaler. Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola utnyttjar lokalerna i Enter. Jokipuiston koulu använder Sibbo instituts byggnad. Sipoonlahden koulu kan använda ungdomslokalen Pleissi, Söderkulla bibliotek och Söderkulla kyrka.

Även skolornas närområden utnyttjas så mycket som möjligt i undervisningen. Eleverna har fått anvisningar om att klä sig efter vädret eftersom man kommer att vistas mycket utomhus under skoldagen. Eleverna vistas också alltid ute på rasterna. Gymnastikundervisningen ordnas utomhus under de sista vårveckorna och aktiviteter som inbegriper närkontakter undviks i undervisningen.

I undervisningen följer man det normala timantalet för eleverna. I mån av möjlighet har man planerat tidpunkterna för lektionerna och rasterna så att de avviker från den normala skoldagen. Målet är att alla elever inte ska ha rast samtidigt. Dessutom har man i mån av möjlighet justerat skoldagens början och slut så att skolskjutseleverna i huvudsak kan anlita HRT:s linjer. Beställningstrafiken ordnas i princip enligt tidigare tidtabeller.

Undervisning under ledning av den egna läraren

Undervisningen i årskurserna 1–6 sker i huvudsak under ledning av den egna läraren. Samundervisningsgrupper kan delas in i mindre grupper.

Avsikten är att undervisningsgrupperna i årskurserna 7–9 i mån av möjlighet vistas i samma klassrum, och lärarna går från rum till rum. Undervisningen i tillvalsämnen sker enligt läroplanen fastän undervisningsgrupperna skulle bestå av elever från flera undervisningsgrupper.

Distansundervisning endast för elever som hör till riskgrupper

Om en elev eller en familjemedlem till eleven hör till en riskgrupp, bedömer den vårdande läkaren eller hälsovårdaren om barnet kan återvända till skolan. För att en elev ska ha rätt till distansundervisning bör vårdnadshavaren visa upp ett expertutlåtande till skolans rektor.

Om vårdnadshavaren annars vill hålla sitt barn hemma som en försiktighetsåtgärd, ansvarar vårdnadshavaren för barnets distansundervisning. Vårdnadshavaren ska meddela skolans rektor om sitt beslut via Wilma och vid behov anhålla om ledighet för eleven. En elev som vistas hemma eller har ledigt från skolan får inga skoluppgifter och ingen distansundervisning från skolan.


Senast ändrat
12.05.2020
Taggar: skolor