< Aktuellt
27.03.2020

Förslag till bokslut: Sibbo kommuns bokslut för år 2019 visar överskott

Av förslaget till bokslut för Sibbo kommun framgår att resultatet för räkenskapsperioden 2019 skulle bli -0,07 miljoner euro och överskottet 1,09 miljoner euro. Årsbidraget (inklusive Sibbo Vatten) skulle bli 5,4 miljoner euro.

Kommunstyrelsen behandlar bokslutet vid sitt möte måndag 30.3.2020. Fullmäktige kommer att behandla bokslutet vid sitt möte 8.6.2020.

Kommundirektör Mikael Grannas framhäver att resultatet för år 2019 skulle vara 5 miljoner euro negativt om man inte räknar med intäkterna från tomtförsäljningen.

– För att kommunen ska kunna finansiera det investeringstryck som tillväxten medför på ett hållbart sätt borde intäkterna från tomtförsäljningen i sin helhet användas för att finansiera investeringarna. Detta har vi tyvärr inte lyckats med nu, säger Grannas.

Vad gäller befolkningstillväxten i Sibbo fortsatte den positiva utvecklingen i fjol. Antalet Sibbobor ökade med 499 personer, och Sibbo hade den elfte största befolkningsökningen i Finland år 2019. Sibbo är för närvarande Finlands 49:e största kommun sett till invånarantal.

Kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist berättar att bokslutet i stora drag visar ett nollresultat samtidigt som verksamhetskostnaderna överskrider de budgeterade.

- Verksamhetskostnaderna har ökat med 5,4 procent. Det är positivt att skatteintäkterna var något högre än vi på förhand beräknade trots att staten hade problem med inkomstregistret och indrivningen. En hög investeringsnivå i kombination med ett nollresultat är ett tecken på att skuldbördan är alltför stor, säger Lindqvist.

- Fullmäktige kräver att det utarbetas ett anpassningsprogram för att minska kostnaderna. Tillsammans med de ekonomiska konsekvenser som orsakas av coronavirusepidemin kommer detta att ställa stora krav på årets ekonomi och budgeten för år 2021, tillägger Lindqvist.

Kommunens lånebelopp per invånare var 4 989 euro

Verksamhetsbidraget för driftsekonomin i bokslutet 2019 överskred den ändrade budgeten med 0,2 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna underskreds med 1,1 miljon euro och verksamhetsintäkterna med 1,3 miljoner euro. Markförsäljningsvinsterna uppgick till sammanlagt 4,75 miljoner euro år 2019, vilket är 0,25 miljoner euro mindre än budgeterat.

Kommunens lånebelopp ökade under år 2019, och i slutet av året uppgick lånebeloppet till 105,6 miljoner euro. Detta är 36,6 miljoner euro mera än året innan. Lånebeloppet per invånare var 4 989 euro vid slutet av året.

Utfallet av kommunens skattefinansiering var cirka 1 miljon euro bättre än budgeterat. Skatteintäkterna uppgick till 103,2 miljoner euro, vilket är 4,2 miljoner euro mera än året innan. Kommunen fick statsandelar till ett belopp av 15,1 miljoner euro, vilket är 1,7 miljoner euro mera än året innan.

Verksamhetskostnaderna ökade med 5,4 procent jämfört med föregående år

Social- och hälsovårdens verksamhetskostnader uppgick till 68,6 miljoner euro år 2019. På bildningstjänsterna satsade kommunen 55,9 miljoner euro i fjol. Kostnaderna för tekniska väsendet och byggnads- och miljöväsendet uppgick till 19,1 miljoner euro. Hela kommunens verksamhetskostnader uppgick till 160,7 miljoner euro.

Kommunens verksamhetskostnader ökade med sammanlagt 8,3 miljoner euro, dvs. med 5,4 procent, jämfört med föregående år. Verksamhetskostnaderna per invånare var 6 540 euro.

Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna var 1,24 miljoner euro, och personalkostnaderna ökade med 2,2 procent. Den allmänna förhöjningen av lönerna och användningen av den avtalsenliga justeringspotten utgör de största orsakerna till de ökade lönekostnaderna. Ändringarna i personalstyrkan var obetydliga.

Antalet sjukfrånvaron började minska i slutet av år 2019, och sjukdagarna minskade med närmare 8 procent i jämförelse med år 2018. Sjukfrånvaron i Sibbo är lägre än kommungenomsnittet.

De köpta tjänsterna ökade med i genomsnitt 5,4 miljoner euro, dvs. 9,1 procent, jämfört med föregående år. Vad gäller de övriga kostnaderna ökade de externa och interna hyresutgifterna med 2,3 miljoner euro jämfört med året innan.

Kommunen investerade för 29,2 miljoner euro

Kommunens genomförda bruttoinvesteringar uppgick i fjol till 29,2 miljoner euro och med Sibbo Vatten medräknat till 36,5 miljoner euro. Sibbos tillväxt inverkar självfallet på utformningen av servicenätet. Flera byggprojekt pågick i kommunen i fjol och arbetet fortsätter även i år.

Arbetet med att bygga ut Sipoonlahden koulu färdigställdes i fjol och ombyggnadsarbetet inleddes. Arbetet med att bygga ut Nickby Hjärta som inleddes i fjol fortsätter år 2020.

Förra hösten färdigställdes även daghemmet Lillhjärtat och rondellen vid Mårtensbyvägen, den s.k. vargrondellen. Saneringen av Stora Byvägen på sträckan mellan Enter och Södra Skolvägen slutfördes också.

Framtidsutsikter

Budgeten 2020 som godkändes av fullmäktige i december 2019 grundar sig på ett resultat på -1,3 miljoner euro för räkenskapsperioden och skulle efter avskrivningsdifferensen uppvisa ett överskott på 0,04 miljoner euro.

- Den rådande coronavirusepidemin kommer att försvaga utvecklingen av ekonomin i hela Finland år 2020 och kommer troligtvis också att påverka Sibbos ekonomi i hög grad, uppskattar Grannas.

Coronavirusepidemin ökar kommunernas hälso- och sjukvårdskostnader och försämrar även skatteinkomsterna med en viss fördröjning.

Samtidigt ska kommunens driftsekonomi anpassas under åren 2020–2022 så att räkenskapsperiodens resultat är positivt utan markförsäljningsintäkterna senast år 2023. Målet är en anpassning på minst 5 miljoner euro.

- Sibbo klarar sig trots allt relativt bra jämfört med kommunfältet i Finland, och jag ser inga hinder för en god utveckling av Sibbo i framtiden, konstaterar Grannas.

Mer information:
Kommundirektör Mikael Grannas, mikael.grannas@sibbo.fi, tfn 040 752 9803
Ekonomidirektör Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo@sibbo.fi, tfn 044 264 1750


Senast ändrat
27.03.2020