< Aktuellt
15.04.2019

Nu är det senast dags att sanera avloppsvattensystemet

Sibbo miljöövervakning vill påminna invånarna om att den övergångstid som fastställdes för förnyande av fastighetsvis avloppsvattenhantering på grundvattenområde och i närheten av sjöar och havet löper ut 31.10.2019. Under den inkommande våren och sommaren är det alltså senast tid att förnya avloppsvattensystemet, om det inte gjorts tidigare.

Lagstiftningen om behandling av glesbygdens avloppsvatten har ändrats flera gången sedan den trädde i kraft 2004. Den senaste förnyelsen gjordes 2017. Då lindrades lagen så, att endast de gamla avloppsvattensystem som är belägna på grundvattenområde eller närområdet till vattendrag eller havet ska förnyas inom en bestämd tidsfrist. Dessa områden kallas övergångstidsområden och övergångstiden upphör på dem 31.10.2019. På övriga områden ska avloppsvattensystemet förnyas först i samband med följande större sanering som kräver tillstånd. Med hjälp av Finlands miljöcentrals karttjänst kan man på basen av fastighetens adress göra en riktgivande kontroll av om den egna fastigheten är belägen på övergångstidsområde eller inte.

- Av de fast bosatta fastigheterna i Sibbo som finns utanför avloppsvattennätverket på övergångstidsområden har cirka 85 procent av fastigheterna fortfarande ett föråldrat avloppsvattensystem. Det är fråga om cirka 800 fastigheter. Siffrorna är riktgivande, men de vittnar i varje fall om att avloppsvattenrenoveringarna har utförts i ganska långsam takt, berättar miljöinspektör Eeva Somerkoski från kommunens miljöövervakning.

För sanering av avloppsvattensystem ska en ansökan om åtgärdstillstånd lämnas till Sibbo kommuns byggnadstillsyn och till ansökan fogas en plan över det nya avloppsvattensystemet, uppställd av en sakkunnig planerare. Kontaktuppgifter till planerare kan man söka till exempel på webbplatser som upprätthålls av Förbundet för vattenskyddsföreningar i Finland och personkompetenstjänsten FISE Oy.

- Miljöövervakningen har under fjolåret förnyat sina sidor om avloppsvatten i glesbygden, och det är rätt plats att börja söka svar på sina frågor om avloppsvatten. Därtill kommer Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å ordna rådgivning om avloppsvattenhantering i Sibbo under detta år. Allt som allt kommer tillsynsmyndighetens åtgärder efter tidsfristens utgång att ha tyngdpunkten lagd på rådgivning och information hellre än tvångsåtgärder, konstaterar Somerkoski sammanfattningsvis.


Hurudana avloppsvattensystem ska förnyas?

Gammaldags avloppsvattensystem på övergångstidsområdet ska förnyas senast 31.10.2019. Gammaldags system avser i typiska fall ett avloppsvattensystem i fast bostad eller välutrustad fritidsbostad, där avloppsvattnet leds genom avskiljningsbrunnar till ett dike.

Hurudana avloppsvattensystem behöver inte förnyas?

I regel behöver sådana avloppsvattensystem inte förnyas, som är byggda med byggnadslov eller åtgärdstillstånd som är beviljat efter 2004. De består i regel av minireningsverk, markbädd eller tvåvattensystem (sluten behållare för WC-vatten och en gråvattenrenare för tvättvatten). Även en del äldre markbäddar eller infiltreringsanläggningar kan ännu i vissa fall ha brukstid kvar. På sådana fritidsbostäder som har torrtoalett som används endast sommartid och där bruksvattnet ska bäras eller motsvarande, behöver man inte heller förnya avloppsvattensystemet.

Kan man få uppskov för förnyandet av avloppsvattensystemet?

Sådana fastighetsägare som har fyllt 68 år före 9.3.2011 och bor stadigvarande på sin fastighet är automatiskt befriade från skyldigheten att förnya avloppsvattensystemet med stöd av sin ålder. De behöver alltså inte förnya sitt avloppsvattensystem om det befintliga systemet fungerar sakenligt. Ingen särskild ansökan om befrielse behöver lämnas, utan befrielsen är i kraft automatiskt på ovan beskrivna grunder.

Kommunens miljömyndighet kan på särskild ansökan bevilja vissa fastighetsägare tidsbundet undantagslov från skyldigheten att förnya avloppsvattensystemet, om antingen den belastning som avloppsvattnen har på miljön är exceptionellt liten eller om förbättrandet av avloppsvattensystemet skulle vara oskäligt för fastighetens innehavare. Den senare situationen kan komma i fråga till exempel om avloppsvattennätverket ska utvidgas till området inom en nära framtid eller om fastighetsinnehavarens långvariga arbetsoförmåga eller sjukdom på ett betydande sätt har försvagat sökandens ekonomiska ställning.


Tilläggsuppgifter:
Miljöövervakningen
miljöinspektör Eeva Somerkoski, tfn 050 381 6664
ymparisto(at)sipoo.fi


Senast ändrat
15.04.2019