< Aktuellt
11.11.2014

Trivsamt på terapigården

Vi strävar alla efter att få uppleva en aktiv och trivsam ålderdom. Vissa av oss får vara friska och aktivt sysselsatta även på äldre dagar. Andra insjuknar och klarar sig inte själva. Livet borde ändå vara värdigt och intressant.

I Sibbo kommuns Seniorcenter bor och deltar man enligt ens egna krafter. Saker som är bekanta och trygga, såsom växtskötsel, ger trevligt innehåll i vardagen. En trevlig omgivning inomhus och utomhus är viktigt såväl för invånarna och deras anhöriga som för personalen.

Nya möjligheter på en blomstrande gård

I Sibbo kommun finns två boendeenheter för effektiverat dygnet-runt serviceboende: Solgränd och Sommarvind. Solgränd är en så kallad minnesenhet, och i Sommarvind bor många personer som behöver fysisk hjälp. I Seniorcentret fungerar också kommunens dagcentral, dit personer i äldre ålder som bor hemma kan komma för att tillbringa dagen och delta i varierande aktiviteter.

Fastighetens inre utrymmen sanerades år 2011. Samtidigt väcktes tanken om att utvidga och förbättra gårdsplanen. Bakom idén står servicechefen för Tjänster för äldre, Hannele Räsänen. Planeringen inleddes i slutet av år 2012 och saneringen av gårdsplanen startade i början av hösten 2013.

I och med saneringsarbetet blev gården tre gånger större än tidigare. Förut användes gårdsplanen endast av en enhet, och från dagcentralens fönster syntes en stor, grå parkeringsplats. Genom att omorganisera parkeringsplatsen fick man rejält med utrymme för den gröna gårdsplanen. Samtidigt underlättades parkeringen då parkeringsområdena blev tydliga.

Den förnyade gården togs i bruk genast på våren, då man planterade och sådde blommor och grönsaker i planteringslådorna och grönsakslandet. I början av sommaren ordnades en sommarfest för anhöriga, och gårdens officiella öppning med tal och musikframträdanden hölls i augusti 2014.

Planeringsgruppen

Vid planeringen av gårdsplaner är det viktigt att lyssna på det kommande områdets användare och på vårdarna. Därför ingick det i planeringsgruppen för Seniorcentrets gård experter från många olika områden. Kommunens olika enheter hade en bred representation. Erja Rappe, doktor i agrikultur och forstvetenskap vid Helsingfors universitet, deltog som expert. Hon gav många goda råd för till exempel färgerna på räcken och promenadytor.

Grönområdesplanerare Monica Äijälä samlade genomförbara önskemål och utarbetade en plan som omfattade växter, funktioner och motionsredskap. Personalens åsikter och önskemål beaktades. Särskilt fysioterapeutens, ergoterapeutens och gårdskarlens åsikter var centrala.

Även om det finns mycket information om terapigårdar är det viktigt att en expert från grönbranschen deltar så att de praktiska sakerna beaktas. Växterna ska vara lätta att sköta och vackra, och de får inte orsaka problem eller fara. Växter som är bekanta från invånarnas barndom prioriteras. Ytor och konstruktioner ska vara hållbara och lättskötta. Lättsköttheten får ändå inte ställas framom invånarnas trivsel.

Lättskött och trivsam

"Lättskött och trivsam" står alltid högt på önskelistan då man planerar gårdsplaner. Dessa kriterier uppfylldes även i byggandet av gårdsplanen vid Sibbo kommuns Seniorcenter.

Gården erbjuder många olika möjligheter till motionsaktiviteter, hobbyer och för att tillbringa tid. Där finns många olika miljöer och verksamheter, såsom ved- och gasgrill, piskställning, planteringslådor, grönsaksland, redskap för utomhusmotion, stol- och bordgrupper samt två gårdsgungor. Alla dessa saker är invånarna bekanta med från förr.

På gården finns två promenadrutter, på vilka det lätt att promenera även utan hjälpmedel. Den ena rutten är belagd med stenmjöl och vid den växer en gammal tall, under vilken man kan stanna för att till exempel meditera. Terrängen vid stenmjölsgången är en aning sluttande. Den andra rutten är asfalterad och så gott som jämn.

Längs stigarna finns bänkar av lämplig höjd, så att man alltid vid behov kan ta pauser. Följande bänk är inom synhåll, vilket motiverar att röra på sig. I planen har man satsat på att åstadkomma hinderfrihet och för att kontraster ska kunna urskiljas. Stenbeläggningen och de färggranna ledstängerna längs promenadstigarna hjälper personer med nedsatt syn att urskilja stigarnas riktning och att materialen växlar.

På grund av säkerhetsskäl är gården omringad av ett nätstängsel, så att minnessjuka invånare inte tappar bort sig under utomhusvistelsen. Det omgärdade utrymmets stämning har mjukats upp genom att plantera en syrenhäck på insidan. I sinom tid kommer syrenhäcken att täcka nätstängslet helt och hållet.

Gården är även avsedd för invånarnas närstående personer, och det är önskvärt att till exempel barn och barnbarn kommer för att träffa sina anhöriga och trivas tillsammans på gården. Besöken hos invånarna kan bli trevligare då det finns många möjligheter till sysselsättning.

Seniorcentrets vänner

Vedgrillen vid Sibbo Seniorcenter är en gåva av Sipoo-Pornainen Rotaryklubi som murade grillen på plats och ställe. Dessutom donerade klubben brännved till grillen. Att grilla på öppen eld och rökdoft väcker minnen och skapar upplevelser för invånarna.

Klubben Sipoo-Pornainen Lions donerade en stor gasgrill och sprutkannor och krattor. Bland Seniorcentrets vänner finns även Hali-Bernit, skolade Berner Sennenhundar som kommer för att bli kramade.

Humöret och personalens trivsel

Invånarnas humör och personalens trivsel är saker som är svåra att mäta, eftersom många olika faktorer påverkar dem.

Det finns dock starka forskningsresultat som påvisar att sysslor i trädgården främjar hälsan och humöret. De människor som är i den allra svagaste ställningen har den största nyttan av trädgårdssysslor och friluftsliv. Bland andra Erja Rappe har fått sådana resultat. Du kan läsa mer om ämnet i till exempel boken Puisto, puutarha ja hyvinvointi ("Parken, trädgården och välmående") som Erja Rappe har skrivit tillsammans med Leena Lindén och Taina Korhonen (Viherympäristöliiton julkaisu 28).

Solgränds och Sommarvinds ergoterapeut Antti Lemetyinen berättar att invånarna även tidigare har kunnat sköta blommor. Nu finns dock möjlighet att sköta många olika slags växter vid planteringslådorna och ute i grönsakslandet.

De invånare som är vid god vigör har i år vänt grönsakslandet och rensat ogräs, planterat plantor och sått ärter. De invånare som inte kan ställa sig på huk för att rensa grönsakslandet har kunnat sköta blommorna i planteringslådorna eller vattna blommorna med slang, vilket även går att göra sittande i rullstol. För vattningen har det anskaffats sprutkannor av olika storlek, så att var och en kan vattna enligt egna kraftresurser.

Lemetyinen berättar vidare att han håller med om forskningsresultaten utgående från vad han själv upplevt. Han har verkligt bra erfarenheter av inverkan av friluftsliv och växtskötsel på invånarnas humör. Han har inga dåliga erfarenheter alls. Om en invånare har en dålig dag, kan han eller hon gå ut på gården och beskåda naturens och trädgårdens underverk och minnas trevliga saker. Det här gäller oss alla.


Senast ändrat
11.11.2014