< Aktuellt
19.05.2020

Friluftslederna bevaras i detaljplanearbetet för Nickby gårds centrum

Detaljplanearbetet för Nickby gårds centrum har nu inletts. I arbetet säkerställs ett tillräckligt antal rekreationsområden samt grönområdenas fortbestånd i Nickby. Målet med planarbetet är att det även i fortsättningen ska finnas minst lika många friluftsleder på området som hittills.

– Friluftslederna kommer delvis att ändras, och intill vissa leder blir det öppna åkerlandskapet mer parklikt, men antalet friluftsleder kommer att bevaras även i fortsättningen. Frisbeegolfbanan som finns på området kommer också att bevaras, men man kan bli tvungen att flytta platserna för vissa korgar. Även skidspårförbindelsen från Lukkarin koulu till Norrskogen kommer att bevaras, säger planläggare Dennis Söderholm.

Utgångspunkterna för detaljplanearbetet och planen för växelverkan för Nickby gårds centrum publicerades i slutet av april. Man kan bekanta sig med dem på kommunens webbplats på adressen: www.sibbo.fi/ng8. Programmet för deltagande och bedömning finns också framlagt vid SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) fram till 1.6.2020.

Åsikter om utgångspunkterna och principerna för detaljplanearbetet kan lämnas in skriftligt till adressen Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 Sibbo eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. (Märk kuvertet eller rubricera e-postmeddelandet med planens namn.)

”Området blir ingen betongförort”

Planeringsprinciperna har väckt mycket uppmärksamhet och samtidigt har det tyvärr även cirkulerat föråldrade och felaktiga planer, som redan tidigare har ändrats utgående från invånarnas respons. Till skillnad från de tidigare planerna har man i de nya planerna bland annat bättre beaktat Norrskogens betydelse, och största delen av den kommer att bevaras för rekreationsbruk.

– Det är viktigt att observera att man inte kommer att uppföra byggnader på hela området utan cirka 30–50 procent av planområdenas areal består alltid av parker och parkskogar. Parkernas och parkskogarnas andel preciseras ännu under planeringens gång. Området kommer inte att bli någon betongförort. En betydande del av byggnaderna på området kommer att vara småhus, berättar Söderholm.

Även kulturmiljön vid Nickby gård ska beaktas i planeringen. Byggnaderna i närheten av gården ska planeras så att de passar in i gårdsmiljön med tanke på till exempel storlek och höjd.

Planutkast nästa steg

Arbetet med att utarbeta ett planutkast för området inleds nu, och utkastet publiceras på hösten. Efter att utkastet har publicerats kommer det att ordnas flera informations- och diskussionsmöten där invånarna får mera information om utkastet och har en möjlighet att lämna in sina åsikter om det.

Planläggarna har redan nu utnyttjad den respons som lämnades in om de tidigare planerna år 2008 och 2014. Responsen som lämnats in i maj i år bekräftar att den tidigare responsen fortfarande är aktuell. Invånarna har lämnat in respons såväl för som emot byggandet av området. Planläggarna kommer att beakta all respons och alla åsikter vid utarbetandet av planutkastet.

Kommunens strategiska mål om att inleda persontågtrafik på sträckan mellan Nickby och Kervo ligger som grund för planläggningen av området. Området Nickby gårds centrum ligger i närheten av stationen, och man vet att de som bor på gångavstånd från stationen är de som anlitar tågtrafiken mest. Planarbetet skapar förutsättningar för att utvidga Nickby tätortscentrum till norra sidan av den befintliga järnvägen och samtidigt inleda persontågtrafik mellan Kervo och Nickby.

Länkar:
Information om planarbetet NG 8 Nickby gårds centrum på sibbo.fi: www.sibbo.fi/ng8

Preliminär illustration över områdets tilltänkta karaktär.


Senast ändrat
19.05.2020