< Aktuellt
24.02.2020

Sibbos utlåtande om social- och hälsovårdsutredningen: Fem områden i Nyland skulle vara en bättre lösning för att trygga tjänsterna än ett område som omfattar hela Nyland – modellerna innehåller ekonomiska risker

Den föreslagna modellen med fem självstyrande områden i Nyland möjliggör bättre tillgång till behövlig och tillräcklig social- och hälsovård i Sibbo än en modell som omfattar hela Nyland. Reformens ekonomiska konsekvenser har dock inte utretts. Det är också okänt vad modellen betyder för de självstyrande områdenas ekonomi, kommunernas ekonomi och skattebetalarna, vilket är en betydande risk för Sibbos ekonomi. Detta framgår av Sibbo kommuns utlåtande om slutrapporten om utredningen av en eventuell särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors. Fullmäktige i Sibbo beslutade om utlåtandet i dag (24.2.2020).

Enligt Sibbo kan man i detta skede av beredningen endast ta ställning till områdesindelningen i modellen. Modellen med fem områden i Nyland erbjuder möjligheter att beakta kommunernas och områdenas särdrag och ger invånarna bättre möjligheter att delta och påverka än modellen med ett område som omfattar hela Nyland.

De ekonomiska riskerna med modellen är dock stora. Det centrala i finansieringen av helhetslösningen är också på vilket sätt de snabbt växande kommunerna efter reformen ska kunna trygga finansieringen av sina tjänster och investeringar utan att öka invånarnas totala skattebörda, konstaterar kommunen i sitt utlåtande. Enligt kommunen behöver man före det slutliga beslutet få utredningar om vad de här riskfaktorerna och speciellt den försämrade försörjningskvoten innebär för skattebetalarna i Sibbo och östra Nyland.

Sibbo har redan tidigare framfört att en kommunbaserad lösning skulle vara det mest ändamålsenliga alternativet för att förnya social- och hälsovården i Nyland. Sibbo meddelar i sitt utlåtande att kommunen fortfarande anser att en kommunbaserad lösning är det främsta alternativet.

– Vi anser att den nya förvaltningsnivån är alltför byråkratisk och dyr, åtminstone i Nyland, konstaterar kommunen i sitt utlåtande.

Styrgruppen för utredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors föreslår som underlag för den fortsatta, gemensamma beredningen en modell som bygger på självstyrande områden och att HUS är verksamt i hela landskapet Nyland. Enligt denna modell skulle fyra självstyrande områden och Helsingfors stad ansvara för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Även ansvaret för att ordna specialiserad sjukvård skulle i första hand ligga på dessa självstyrande områden. HUS skulle ha ett sekundärt, i lag föreskrivet ansvar för att ordna vård.

I sitt utlåtande förbehåller kommunen sig rätten att ge ett nytt utlåtande efter att man kommit fram till en nationell helhetslösning för social- och hälsovårdsreformen och landskapsförvaltningen. Sibbo framhäver också att kommunerna bör tas med som partner i den fortsatta beredningen av den nationella reformen.

Länkar:
Utredning om en särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors – slutrapport


Senast ändrat
24.02.2020