Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta ovat Sosiaalihuoltolain 28§:n mukaista sosiaalipalvelua, jota voidaan myöntää erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai perheelle. Ennen tukihenkilö- ja tukiperhepalvelun myöntämistä kartoitetaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä lapsen läheisverkosto ja sen mahdollisuudet tukea lasta ja perhettä. Läheisverkoston mahdollisuus tukea lasta ja perhettä on aina ensisijaista sosiaalipalveluihin nähden. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa, sekä tarvittaessa monialaisena yhteistyönä. Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on aina tavoitteellista työskentelyä ja sitä arvioidaan säännöllisesti yhdessä.

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminnassa tukihenkilö tapaa lasta tämän omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. Tapaamisia on yleensä esimerkiksi viikon tai kahden välein yhtäjaksoisesti muutaman tunnin ajan. Tukihenkilö toimii lapsen tarpeiden mukaan ja voi kuunnella esimerkiksi tämän huolia, tukea koulunkäyntiä tai viedä luontoretkelle. Tukihenkilötoiminta on suunnattu lapsille, jotka tarvitsevat perheen ulkopuolisen turvallisen aikuisen tukea erilaisissa haasteellisissa elämäntilanteissa. Tuettavat lapset ovat yleensä koulu- tai nuorisoikäisiä.

Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminnassa lapsi osallistuu tukiperheen normaaliin arkielämään ja yöpyy tukiperheen kotona esimerkiksi yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Tuettavat lapset ovat yleensä leikki- tai alakouluikäisiä.

Haluatko ryhtyä tukihenkilöksi tai tukiperheeksi?

Tukiperheenä ja tukihenkilönä voi toimia tavallinen, luotettava aikuinen, jolla on aikaa, kykyä ja halua tarjota lapselle välittävää yhdessäoloa ja tekemistä mukavien asioiden parissa. Sitoutuminen tehtävään vähintään vuodeksi on suositeltavaa. Ennen toimintaan ryhtymistä edellytämme uusilta tukihenkilöiltä ja tukiperheiltä koulutuksen käymistä. Kunta järjestää kursseja noin kerran vuodessa ja kurssit ovat maksuttomia. Kaikilta tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaan ryhtyviltä selvitetään rikostaustaote. Tukihenkilöille ja tukiperheille maksetaan palkkiota ja kulukorvausta.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi.

Perustiedot hyvinvointialueen palveluista saat vielä toistaiseksi Sipoon kunnan verkkosivuilta. Hyvinvointialueen verkkosivustolle lisätään perustiedot palveluista myöhemmin keväällä.

Toimi näin

Jos toivot lapsellesi tukihenkilöä tai tukiperhettä tai olet itse kiinnostunut toimimaan joko tukihenkilönä tai tukiperheenä, olethan yhteydessä lapsiperheiden sosiaalityön päivystys- ja palvelunumeroon.

Kenelle ja millä ehdoin

Kriteerit tukihenkilöpalvelulle:

• lapsella on erityishaasteita, jotka näkyvät koulunkäynnissä, vaikeuttavat kaverisuhteita ja rajoittavat vapaa-ajan mahdollisuuksia, tai

• lapsi kokee itsensä yksinäiseksi: hänellä ei ole harrastuksia eikä kavereita tai turvallisia aikuissuhteita elämässään, tai

• perheen sosiaalinen verkosto on vähäinen, eikä lapsella ole turvallisia aikuisia elämässään, jotka antaisivat hänelle hänen tarvitsemaansa erityistä huomiota ja aikaa, tai

• lapsella on sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä pelkoja tai haasteita, joiden harjoittelemiseen hän tarvitsee erityistä tukea

Kriteerit tukiperhepalvelulle:

• lapsen erityistarpeet kuormittavat perhettä ja vanhempien voimavarat ovat riittämättömät turvaamaan lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin, tai

• vanhemmat eivät omista erityistarpeistaan johtuen pysty riittävässä määrin turvaamaan lapsen tasapainoista kehitystä ja hyvinvointia, tai

• vanhemman voimavarat eivät riitä turvaamaan lapsen tasapainoista kehitystä ja hyvinvointia

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tukihenkilö tai -perhe. Tukihenkilön saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Sekä tukihenkilö- että tukiperhetoiminta räätälöidään lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tukihenkilö tapaa lasta yhteisen tekemisen tai harrastusten merkeissä parin tunnin ajan viikon tai kahden viikon välein. Tukiperhetoiminnassa lapsi viettää tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.

Tukihenkilölle tai -perheelle maksetaan työstä kulukorvaus ja palkkio. Työhön saa koulutusta. Tukihenkilöiden ja -perheiden vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työn päättymisen jälkeen.

Sosiaalihuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301