Yleistä tietosuojasta

Tie­to­suo­ja on hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jaa­mis­ta lain­ tai oh­jei­den vas­tai­sel­ta tai hen­ki­löä va­hin­goit­ta­val­ta käy­töl­tä.

Tietosuojan tavoitteena on suojata henkilötietoja, ja sillä tarkoitetaan henkilön yksityisyyden ja luottamuksen turvaamista. Tietosuoja-asetus sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digiaikana. Kansallinen tietosuojalaki täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Henkilötieto on yleisesti ottaen tietoa, josta henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.

Henkilötiedolla tarkoitetaan EU:n asetuksen mukaisesti kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tavanomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Henkilötietoja ovat siten nimen, osoitteen ja henkilötunnisteen lisäksi myös muut henkilöä yksilöivät tiedot, kuten IP-osoitteet, luottokorttinumerot, puhelinnumerot, kiinteistötunnukset, auton rekisterinumero ja valokuvat.

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteesta ilmenee, kuka toimii henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään, minne niitä säännönmukaisesti luovutetaan ja tietojen suojauksen periaatteet.

Toimi näin

Tietosuojavastaava auttaa sinua tietosuojaan liittyvissä asioissa.