Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta: perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea, kun olet ensin hakenut perustoimeentulotukea Kelasta. Tuki myönnetään osana sosiaalityötä edistääkseen perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Toimi näin

Hae ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Kela palvelee sinua verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään.

Voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea Sipoon kunnan Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Sosiaalipalvelut" ja sieltä "Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki".

Lapsiperheiden (lapsi alle 18 vuotta) toimeentulotukeen liittyvissä asioissa ota yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityön päivystys- ja palvelunumeroon.

Yli 18-vuotiaiden toimeentulotukeen liittyvissä asioissa ota tarvittaessa yhteyttä aikuissosiaalityön puhelinpalveluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Olet oikeutettu toimeentulotukeen, kun sinun tai perheesi tulot ja varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille. Se on tarkoitettu tilapäiseksi tai muita tuloja ja etuuksia täydentäväksi avuksi.

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää sellaisiin erityisiin menoihin, joita Kelan perustoimeentulotuki ei kata. Ehkäisevä toimeentulotuki on kunnan myöntämä toimeentulotuen osa, joka liittyy usein sosiaalityöhön.

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnalta. Tuen tarkoituksena on turvata henkilön toimeentulo ja edistää tämän itsenäistä suoriutumista. Tukea voi saada myös erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi lapsen syntymästä tai läheisen hautaamisesta koituviin kuluihin. Ehkäisevää tukea voi saada elämäntilanteen kohentamiseen välttämättömiksi katsottavista syistä. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Hakijan tulee ensin hakea Kelasta päätös perustoimeentulotuesta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea sekä myönteisen että kielteisen Kela-päätöksen perusteella. Hakemukset voi jättää Kelaan jo perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä, jolloin Kela toimittaa ne edelleen kuntaan.

Kunnan sosiaaliviranomainen tekee päätöksen seitsemän arkipäivän kuluessa, kiireellisissä tapauksissa jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä.

Laki toimeentulotuesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412