Sosiaalihuollon laitoshoito ikääntyneille

Ikääntyneiden sipoolaisten laitoshoito on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole sairaalahoidon tarpeessa ja joiden hoitoa ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista järjestää omassa kodissa.

Sosiaalihuollon laitoshoitoa ikääntyneille tarjoaa Sipoossa Sateenkaaren yksikkö.

Toimi näin

Lisätietoja ja hakuohjeita saat ikääntyneiden palveluohjauksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Päätökset ikääntyneiden laitoshoitoon pääsystä tehdään hoidon tarpeen mukaisessa järjestyksessä. Ennen päätöstä tehdään hoidon tarpeen ja toimintakyvyn arviointi. Päätökset tehdään moniammatillisessa palveluohjausryhmässä ikäihmisen ja omaisen toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioon ottaen.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksu perustuu asiakasmaksulakiin ja - asetukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Sosiaalihuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Verkkoasiointi