Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkisia kulkuvälineitä, mutta jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat kunnissa tarveharkintaisia ja määrärahasidonnaisia.

Toimi näin

Ikääntyneiden henkilöiden kuljetuspalvelua voit hakea lomakkeella sähköisesti tai tulostamalla ja lähettämällä sen ikääntyneiden palveluohjaukseen.

Lisätietoja saat ikääntyneiden palveluohjauksesta tai aikuissosiaalityöstä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetustukea myönnetään enintään kahdeksan (8) yhdensuuntaista virkistys- ja asiointimatkaa kuukaudessa.

Kuljetustukea voi hakea, kun

  • asuu kotona
  • ei voi käyttää linja-autoa tai linjataksia alentuneen toimintakyvyn, liikkumisvaikeuksien tai asuinpaikan vuoksi
  • ei ole mahdollisuutta oman tai perheen auton käyttöön
  • bruttokuukausiansiot yhden hengen taloudessa ovat alle 1 100 euroa ja kahden hengen taloudessa alle 1 950 euroa

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Kuljetustuki on arvoltaan 25 euroa/matka ja omavastuu 4,50 euroa/matka.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759

Verkkoasiointi