Perusopetuksen oppilashuolto

Oppilaan hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä oppilaat ja huoltajat voivat mielellään olla yhteydessä opettajiin ja oppilashuollon työntekijöihin (koulukuraattori, -psykologi ja -terveydenhoitaja). Huolta voi olla esimerkiksi koulunkäynnistä, oppimisen pulmista, oppilaan kaverisuhteista, kiusaamisesta, perheen muuttuvista tilanteista tai kriiseistä. Asioihin voi ja saa pyytää apua ja neuvoja, yksin ei kannata jäädä murehtimaan.

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvästä oppimisesta, hyvästä psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto on kaikkien koulussa työskentelevien tehtävä ja sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koulua tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona, jolloin kehitetään koko kouluyhteisön ja kaikkien oppilaiden hyvinvointia sekä huolehditaan koulun turvallisuudesta, terveellisyydestä ja viihtyisyydestä. Jokaisella koululla on yhteisöllisen oppilashuoltotyön ryhmä.

Oppilas voi saada apua ja tukea kouluterveydenhoitajalta, koulukuraattorilta ja koulupsykologilta. Jos oppilaan tukena työskentelee useampi ammattilainen, he voivat muodostaa oppilaan suostumuksella monialaisen asiantuntijaryhmän.

Toimi näin

Oppilashuollon kuraattorit ja psykologit tavoittaa wilma-viestillä, puhelimitse tai sähköpostilla.

Jokaisella kuraattorilla ja psykologilla on nimetyt vastuukoulut, joilla he työskentelevät. Painamalla kuraattorin tai psykologin nimeä pääset näkemään hänen vastuukoulunsa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, jolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Huoltajalla ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää lastaan käyttämästä opiskeluhuollon palveluja. Yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia ja työssä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

Oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Asian kiireellisyyden arvioi oppilashuollon ammattihenkilö. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun on järjestettävä oppilaalle myös hänen huoltajansa yhteydenoton perusteella.

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287