Omaishoidon tuki lapsiperheille

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki sisältää:

  • hoidettavalle annettavat palvelut
  • omaishoitajan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut

Toimi näin

Voit hakea omaishoidon tukea Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Sosiaalipalvelut" ja sieltä "Omaishoidon tukihakemus".

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidontuen myöntäminen perustuu Sipoon kunnan omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja kriteerit jotka sisältyvät asiakirjassa "Palveluiden myöntämisperusteet ikääntyneiden palveluissa 1.1.2021 lähtien" (vahvistettu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 10.11.2020 § 72), sekä lakiin omaishoidontuesta 937/2005. Arviointiin vaikuttaa myös lapsen etu, sekä miten omaishoidontuki edistää lapsen ikätasoista kehitystä ja hyvinvointia, ja onko se tarkoituksenmukainen tukitoimi lapsen, sekä kokonaistilanteen kannalta.

Hoitopalkkiot:

Ryhmä I: 1279,65 euroa/kk

Ryhmä II: 606,17 euroa/kk

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Laki omaishoidon tuesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

Verkkoasiointi