Lukiokoulutuksen opiskeluhuolto

Opiskelijan hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä opiskelijat ja huoltajat voivat mielellään olla yhteydessä opettajiin ja opiskeluhuollon työntekijöihin. Huolta voi olla esimerkiksi oppimisesta, oppimisen pulmista, opiskelijan kaverisuhteista, kiusaamisesta, omasta tulevaisuudesta ja aikuistumisesta, perheen muuttuvista tilanteista tai kriiseistä. Asioihin voi ja saa pyytää apua ja neuvoja, yksin ei kannata jäädä murehtimaan.

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvästä oppimisesta, hyvästä psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskeluhuolto on kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien tehtävä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koulua tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, jolloin kehitetään koko oppilaitosyhteisön ja kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia sekä huolehditaan oppilaitoksen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.

Opiskelija voi saada apua ja tukea opiskeluhuollon terveydenhoitajalta, psykologilta ja kuraattorilta. Jos oppilaan asiassa tarvitaan usean ammattilaisen yhteistyötä, voidaan opiskelijan suostumuksella koota monialainen asiantuntijaryhmä.

Toimi näin

Opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin tavoittaa puhelimitse, Wilma-viestillä ja sähköpostilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijalla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, jolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä opiskelijaa koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtainen opiskelijahuolto perustuu aina opiskelijan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Huoltajalla ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää lastaan käyttämästä opiskeluhuollon palveluja. Yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia ja työssä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

Oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Asian kiireellisyyden arvioi oppilashuollon ammattihenkilö. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun on järjestettävä oppilaalle myös hänen huoltajansa yhteydenoton perusteella.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijana sinulla on oikeus opiskelijahuoltoon. Opiskelijahuolto edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia, ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskelijahuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskelijahuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se hyvinvointialue, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Hyvinvointialueilla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287