Lasten toimintaterapia

Toimintaterapia on laillistetun toimintaterapeutin toteuttamaa lääkinnällistä kuntoutusta. Toimintaterapiassa etsitään toimivia keinoja yksilön kykyjen ja taitojen, ympäristön- ja toimintojen vaatimusten yhteen sovittamiseksi. Keinoja ovat esim. yksilön taitojen vahvistaminen, ympäristön muokkaaminen, toimintatapojen soveltaminen sekä apuvälineiden hyödyntäminen. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä toimintakyky jokapäiväisessä elämässä sekä osallisuuden ja toimijuuden kokeminen kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja työssä.

Lasten toimintaterapiapalvelut on ensisijaisesti suunnattu alle kouluikäisille lapsille.

Käynnit ovat maksuttomia. Tarpeen mukaan käynnit ovat joko tutkimus-, terapia-, ohjaus-, neuvonta- tai konsultaatiokäyntejä. Työhön kuuluu myös ennaltaehkäisevää tiedon jakamista lapsen kehityksestä, ohjaamista ja kouluttamista. Toimintaterapia järjestetään yleensä lapsen varhaiskasvatus- tai koulukielellä.

Tavallisimmin neuvola, varhaiskasvatus, oppilashuolto tai joku muu erityistyöntekijä tekee aloitteen toimintaterapeutin tutkimukseen. Lähetteen saapumisen jälkeen toimintaterapeutti ottaa yhteyttä perheeseen. Voit myös konsultoida toimintaterapeuttia puhelimitse. Toimintaterapeutin vastaanottohuoneet sijaitsevat Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman pohjakerroksessa (P).

Toimintaterapia alkaa tarpeen arvioinnilla. Siinä kartoitetaan lapsen valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla, kehitykseen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä lapsen voimavaroja. Tärkeä osa arviointia on lapsen lähipiirin aikuisilta kerättävä tieto.

Arvioinnin perusteella suunnitellaan tarpeen mukaiset jatkotoimenpiteet; kuntoutuskäynnit ryhmässä tai yksilökäynteinä, yhteistyö vanhempien ja varhaiskasvatuksen kanssa tai jatkotutkimuksiin ohjaaminen. Yhteistyössä pyritään löytämään toimintatapoja, jotka harjaannuttavat lapsen taitoja ja helpottavat perheen arkea.

Arjen aikuisilla on tärkeä rooli lapsen kuntoutumisessa. Lapsen vanhempien ohella tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muut lasta hoitavat tahot, kuten varhaiskasvatuksen henkilökunta, opettajat ja muut erityistyöntekijät, esimerkiksi puheterapeutti ja psykologi.

1.1.2023 alkaen palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

1.1.2023 alkaen tästä palvelusta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Saat kaikki ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sosiaali- ja terveyspalveluista hyvinvointialueen verkkosivuilta 1.1.2023 alkaen: itauusimaa.fi .

Toimi näin

Jos olet vanhempana huolissasi lapsesi kehityksestä, ota asia esille neuvolassa tai varhaiskasvatusryhmässä (miel. varhaiskasvatuksen erityisopettaja) tai konsultoi toimintaterapeuttia puhelimitse.

Mikäli toimintaterapian lähete on tehty, toimintaterapeutti usein on yhteydessä puhelimitse ajanvarauksen suhteen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsesi voi saada toimintaterapiaa, jos havaitaan kypsymättömyyttä tai haasteita:

  • käden taidoissa (kynätyöskentely, kätisyyden vakiintuminen, jne)
  • näönvaraisessa hahmottamisessa tai rakentelutaidoissa
  • liikunnallisuudessa (arkuutta tai kömpelyyttä)
  • arkirutiineissa
  • sosiaalisissa taidoissa (kypsymättömyyttä leikkitaidoissa)
  • tarkkaavuuden säätelyssä ja oman toiminnan ohjaamisessa.

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö