Lapsiperheiden sosiaalityö

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lapsiperheiden sosiaalityö

  • sisältää tuen tarpeen arvioinnin, sekä tarvittavan tuen ja palveluiden järjestämisen.
  • on suunnitelmallista ja tavoitteellista muutostyöskentelyä yhdessä perheen kanssa.
  • vastaa perheiden täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelystä.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon ja lastensuojeluilmoitus

Kun haluat apua ja toivot, että tilannettasi arvioidaan, voit olla yhteydessä itse tai yhdessä ammattilaisen kanssa. Syy voi olla esimerkiksi perheen kriisi, uupumus, lapsen tai nuoren kehitystä uhkaavat vaikeudet kotona tai koulussa, huoli päihteistä, väkivallasta, hyväksikäytöstä, mielenterveydestä tai peliriippuvuudesta.

Jos viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on huoli lapsen hyvinvoinnista, heidän on viipymättä tehtävä lastensuojeluilmoitus salassapitosäännöksistä huolimatta. Myös jokainen lapsen tilanteesta huolestunut aikuinen tai lapsi itse voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoitus nimettömänä.

Jokainen yhteydenotto ja lastensuojeluilmoitus selvitetään tarpeellisessa laajuudessa ja selvityksen pohjalta arvioidaan tarve asiakkuudelle ja palveluille. Sosiaalihuollon palveluista voi myös saada neuvontaa ja ohjausta ilman ilmoituksen tekemistä.

Palvelutarpeen arviointi

Palvelujen tarpeen arviointi on jokaisen kuntalaisen oikeus, joka perustuu sosiaalihuoltolakiin. Lapsiperheiden sosiaalityössä palvelutarpeen arviointeja tekevät sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa.

Palvelutarpeen arvioinnin aikana:

• tavataan perhettä/perheenjäseniä

• selvitetään tuen tarvetta

• otetaan huomioon asiakkaan mielipide ja hänen näkemyksensä palveluiden tarpeesta

• laaditaan yhteenveto asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta;

• kirjataan sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä

• tarjotaan välitöntä neuvontaa, ohjausta ja tukea

  • voidaan käynnistää tarvittavia tukipalveluita

Palvelutarpeen arvioinnissa ratkaistaan, tarvitseeko lapsi tai perhe sosiaalipalveluja, lastensuojelun palveluja tai muita tukitoimia ja miten perhe saa tarvitsemansa tuen. Palvelutarpeen arvioinnin tarkoituksena on, että perheelle löytyisi paras mahdollinen apu mahdollisimman nopeasti.

Toimi näin

Ota yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityön päivystys- ja palvelunumeroon. Vastaamme puhelimeen arkisin klo 9-15 välillä voit myös jättää numeroon soittopyynnön, niin soitamme takaisin.

Muina aikoina voit olla tarvittaessa yhteydessä Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Täytä Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi tai Lastensuojeluilmoitus ja lähetä joko sähköisesti tai postitse osoitteeseen Lapsiperheiden sosiaalityö, Jussaksentie 14, 04130 Sipoo.

Tausta ja lainsäädäntö


Sosiaalihuoltolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#L4P36 Lastensuojelulaki