Lapsen elatusavun vahvistaminen

Vanhemmat voivat sopia elatusavun määrästä keskenään, joko suullisesti tai kirjallisesti. Jotta sopimus olisi täytäntöönpanokelpoinen, tulee se laatia kirjallisesti oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen. Jos vanhemmat eivät pääse keskenään sovintoon lapsen elatuksesta, he voivat hakea tuomioistuimen ratkaisua asiaan käräjäoikeudesta.

Vanhemmat neuvottelevat elatusavun määrästä lastenvalvojan luona. Oikeusministeriö on julkaissut ohjeen elatusavun laskemiseksi. Ohje on vain suositus, ja sen tehtävä on toimia neuvottelun pohjana. Elatusavun määrään vaikuttavat molempien vanhempien taloudellinen tilanne sekä lapsen elatuksen tarve. Kun elatusavun määrää arvioidaan, vanhemmilla tulee olla mukanaan seuraavat taloudellista tilannetta selventävät tositteet.

Tarvittavat tositteet:

  • viimeksi vahvistettu verotustodistus
  • palkkatosite
  • tositteet muista tuloista (mm. Kelat etuudet)
  • tositteet asumiskuluista ja muista maksukykyyn vaikuttavista seikoista
  • tositteet lapsen kuluista (päivähoitomaksu, vakuutusmaksu, harrastuskulut jne.)

Elatusavun määrää voi suuntaa-antavasti arvioida elatusapulaskurin avulla.

Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen sopivasta elatusavun määrästä, elatuksesta voidaan hakea päätös käräjäoikeuden kautta.

Elatusvastuu voi jatkua myös täysi-ikäisyyden jälkeen nuoren peruskoulua seuraavan koulutuksen ajan, jos se katsotaan kohtuulliseksi. Koulutusavustuksesta on mahdollisuus laatia sopimus lastenvalvojalla.

Elatusavun määrä on sidottu elinkustannusindeksiin. Indeksi tarkistetaan vuosittain vuoden vaihteessa.

Toimi näin

Ota yhteyttä neuvonta ja ajanvarausasioissa Itä-Uudenmaan perheoikeudelliseen yksikköön puhelimella tai sähköpostilla. Lisätietoa ja mahdolliset poikkeusajat löydät Porvoon Itä-Uudenmaan perheoikeudellisen yksikön kotisivuilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi sen hyvinvointialueen lastenvalvojalle, jolla lapsen kotikunta sijaitsee.

Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan hyvinvointialueella, jossa elatusvelvollisen kotikunta sijaitsee. Asiassa neuvoo ja auttaa lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Elatustukilaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080580